Du er her: HjemNyheter– Nøkkelen til bedre folkehelse er god lokalsamfunnsutvikling

God helse skapes ikke først og fremst i helsesektoren, men der vi lever livene våre. Derfor må kommunene rustes til å jobbe helhetlig, innovativt og kunnskapsbasert med folkehelse, slik at de kan utvikle lokalsamfunn som er gode å leve i, og som fremmer helse og livskvalitet for alle.

I vårt innspill til den nye folkehelsemeldingen er det særlig tre punkter vi fremholder som viktige. Fra nasjonalt hold må man:

1. Styrke lokal kunnskapsutvikling og samarbeid med forskningsinstitusjoner

Det er i lokalsamfunnene vi lever livene våre. Et innovativt og kunnskapsbasert folkehelsearbeid fordrer godt samarbeid og samutvikling mellom kommuner og forskningsinstitusjoner.

2. Styrke samarbeidsarenaer og verktøy som virker

Kommuner trenger tilgang på et nasjonalt kompetansenettverk, og på konkrete verktøy som bidrar til god og helsevennlig lokalsamfunnsutvikling. Sunne kommuner tilbyr verdifulle møteplasser, verktøy og metodikk for kommuner og fylkeskommuner som vil skape mer helsefremmende og sosialt bærekraftige lokalsamfunn.

3. Sikre tiltak som gir økt politisk forankring og engasjement

God helse skapes ikke først og fremst i helsesektoren. Kultur, oppvekst, transport, inkludering og stedsutvikling er også folkehelsepolitikk. Sunne kommuner har utviklet politikerveiledningen “Ta vare på velgerne dine”, som skal bevisstgjøre, gi kunnskap til og inspirere folkevalgte til å ha folks helse og livskvalitet i tankene når de fatter beslutninger – på alle felt.

Her er hele innspillet fra Sunne kommuner – WHOs norske nettverk

Kommunene trenger verktøy og kompetanse for å møte dagens folkehelseutfordringer

Koronapandemien har synliggjort og forsterket både sosiale og geografiske helseforskjeller. Den har også tydeliggjort at helse handler om mye mer enn fravær av sykdom. Ikke minst handler det om muligheten til å leve gode og helsefremmende liv – der vi bor.

I Sunne kommuner jobber vi for at alle skal leve i lokalsamfunn som fremmer inkludering, tilhørighet, aktivitet, mening og mestring. Det gjør vi gjennom å utvikle og dele kunnskap om hva som fremmer god fysisk, psykisk og sosial helse, tilby verktøy, tiltak og kompetanseheving for kommuner og fylkeskommuner, og ved å være et laboratorium for kunnskapsutvikling og erfaringsutveksling for nøkkelansatte og politikere.

– Vi har spesialisert oss på å ruste både folkevalgte og ansatte med kunnskap og inspirasjon i folkehelsearbeidet, og ikke minst har vi fokus på dette med samarbeid på tvers og «helse i alt vi gjør»
Vigdis Holm, daglig leder i Sunne kommuner

– Gjennom verktøy som Stedskompasset og Hverdagsreisen, og gjennom tiltak som «brobyggerkurs» og politikerveiledningen «Ta vare på velgerne dine» hjelper vi kommuner og fylkeskommuner med å oppfylle sitt folkehelseansvar – og til å fremme god helse og livskvalitet for sine innbyggere, sier Vigdis Holm, som er daglig leder i nettverket.

Vi er også en hub mellom kommuner og akademia, blant annet gjennom å være partnere i forskningssenteret PROMENTA ved Universitetet i Oslo.

Les også: Nytt prosjekt skal bedre ungdoms psykiske helse

Sunne kommuner kan ruste kommuner og fylkeskommuner med kunnskap, inspirasjon og handlekraft

Folkehelseloven fastsetter at folkehelse er et ansvar i alle sektorer, ikke bare i helsesektoren, og på alle forvaltningsnivåer. Den bygger på fem grunnleggende prinsipper for folkehelsearbeidet; nemlig prinsippene om å

 • utjevne sosiale helseforskjeller,
 • “helse i alt vi gjør” (Health in All Policies)
 • bærekraftig utvikling
 • føre-var og
 • medvirkning

Vi i Sunne kommuner baserer hele vår virksomhet på disse prinsippene og har over 30 års erfaring med helhetlig folkehelsearbeid:

– Vi står klare til å gjøre en enda større jobb for at kommunene skal jobbe godt og helhetlig med folkehelse i tråd med folkehelseloven, sier Vigdis Holm.

Om Sunne kommuner – WHOs norske nettverk

 • Sunne kommuner – WHOs norske nettverk (tidl. Norsk nettverk av helse- og miljøkommuner)
  ble etablert i 1994 som et pilotprosjekt som skulle undersøke hvordan byer og kommuner kunne jobbe helhetlig med folkehelse på lokalt nivå. KS var med å etablere nettverket sammen med Helsedirektoratet.
 • Med folkehelseloven av 2012 er nettverkets arbeid aktualisert. Nå skal alle norske kommuner og fylkeskommuner fremme god helse og livskvalitet for sine innbyggere. Vi står klare til å ruste dem med kunnskap, verktøy, inspirasjon og handlekraft.
 • Nettverkets sekretariat har tre ansatte. I nettverkets styre sitter både politiske og administrative representanter fra kommuner og fylkeskommuner. Styreleder er Lene Conradi, ordfører i Asker kommune.
 • Sunne kommuner er et laboratorium for kunnskapsutvikling og innovasjon på folkehelsefeltet, og en viktig samarbeidspartner for Helsedirektoratet. Vårt mål er å gjøre folkehelsearbeidet lettere, morsommere og mer kunnskapsbasert.
 • Sammen skaper vi inkluderende, helsefremmende og sosialt bærekraftige lokalsamfunn!

Sunne kommuner er en spydspiss i folkehelsearbeidet i Norge.
Anne Bramo, tidl. statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet

Samarbeid på tvers er helt essensielt. Sunne kommuner hjelper oss å sette livskvalitet og helse på den politiske og administrative dagsordenen.
Stine Busborg Sagen, bærekraftsrådgiver i Kristiansand kommune

Sunne kommuner har gjort meg enda mer bevisst på å ha folks helse og trivsel i tankene når jeg fatter politiske beslutninger.
Ingvill Dalseg, folkevalgt i Oppdal kommune og Trøndelag fylkeskommune

Det er vanskelig å anslå verdien av økt politisk bevissthet, positiv profilering, samt av de tiltakene vi har satt ut i livet som et resultat av medlemskapet, men den er stor. Sunne kommuner er et unikt kunnskapslaboratorium.
Dina von Heimburg, folkehelsekoordinator i Levanger kommune

Interessert i å vite mer om oss eller nysgjerrig på medlemskap?

Her er 10 gode grunner til å være med i Sunne kommuner