Nettverk for helsefremmende samfunn – Fremsam for kort – jobber for at folks helse og livskvalitet prioriteres høyt når morgendagens lokalsamfunn utvikles.

Vi mennesker påvirkes av samfunnsforholdene vi lever i. Nettverket er derfor særlig opptatt av å utforske hvordan samfunnsstrukturene kan formes slik at de enda bedre legger til rette for at alle kan leve gode liv. Dette gjøres ved å planlegge for menneskevennlige lokalsamfunn, ta i bruk folks og lokalsamfunnets ressurser, fremme trygge, sosiale forhold og sørge for gode bygg og nærhet til viktige tjenester. Arbeidet for gode og rettferdige samfunn må ses i sammenheng med en bærekraftig utvikling – både sosialt, økonomisk og miljømessig. Ikke minst krever det en helhetlig, langsiktig innsats og samarbeid på tvers av fag og sektorer.

Sammen gjør vi folkehelsearbeidet lettere, morsommere og mer kunnskapsbasert!

Et kunnskapslaboratorium

I Fremsam er vi opptatt av å ta disse store utfordringene ned til det lokale, konkrete og praktiske, og samtidig bidra til innovasjon og utvikling på feltet. Vi fungerer som en plattform hvor kommuner og fylkeskommuner deler kunnskap og erfaring, utforsker muligheter, bygger kompetanse og tester nye løsninger. Det gjør vi sammen med dyktige samarbeidspartnere både lokalt, nasjonalt og ikke minst internasjonalt gjennom WHO Healthy Cities-nettverket.

Vi er et knutepunkt mellom akademia og praksisfeltet, og medlemmene våre får tidlig tilgang til aktuelle prosjekter, kurs og samarbeid. Vi tilbyr møteplasser, inspirasjon og kompetanseheving for politikere og ansatte som vil skape lokalsamfunn som fremmer helse og livskvalitet.

Nettverket byttet navn i 2024, fra Sunne kommuner til Nettverk for helsefremmende samfunn.

Se nettverkets strategi 2020-2026 og gjeldende vedtekter.

Årsrapport 2023

Les mer om WHOs Healthy Cities strategiske mål her. 

Samarbeidspartnere

Fremsam samarbeider med en rekke aktører innen ulike sektorer. Her finner du en oversikt over våre samarbeidspartnere:

En del av Program for folkehelsearbeid i kommunene

Fremsam er en del av Program for folkehelsearbeid i kommunene, en statlig tiårig satsing på kommunalt folkehelsearbeid som startet i 2017. Satsingen skal bidra til en langsiktig styrking av kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet. Det er fylkeskommunene som mottar midler fra Helsedirektoratet, og har ansvar for å videreformidle den økonomiske støtten, koordinere tiltak og følge opp fremdriften på de ulike prosjektene som iverksettes.

Tilskuddet Fremsam mottar herfra skal bidra til programmets mål og sette søkelys på helsefremmende politikk nasjonalt, regionalt og lokalt.

Sekretariatet

 • Vigdis Holm
  Vigdis Holm

  Daglig leder

  Vigdis er samfunnsviter med videreutdanning i prosjektledelse. Hun kom til Sunne kommuner etter å ha vært regionleder i Redd Barna, og hun har også mangeårig erfaring fra NOREC (tidl. Fredskorpset). Vigdis er brennende opptatt av folks helse og levekår, og har stor tro på nettverksbygging og samarbeid i arbeidet med å skape lokalsamfunn som er gode å leve i.

  41625170 vigdis.holm(at)fremsam.no
 • Hildegunn Brattvåg

  Nestleder

  Hildegunn er utdannet sosiolog, og har en lang fartstid innen folkehelsefeltet. Hun har erfaring fra både kommune, stat og organisasjonsliv, og kom til Sunne kommuner etter å ha jobbet med å lage Oslo kommunes folkehelsestrategi. Hun har også 10 år i Helsedirektoratet bak seg, hvor hun hadde ansvar for flere ulike satsinger, deriblant Program for folkehelsearbeid i kommunene. I Sunne kommuner vil hun bl.a. ha ansvar for medlemsaktiviteter og kurset 'Bli en bedre brobygger'.

  47803777 hildegunn.brattvag@fremsam.no
 • maria
  Maria Eintveit

  Rådgiver

  Maria har en mastergrad i statsvitenskap og er opptatt av samskaping i lokal samfunnsutvikling. Før hun kom til Sunne kommuner jobbet hun i Foreningen Nordens Forbund. Maria brenner for helsevennlig stedsutvikling, og i Sunne kommuner har hun særlig ansvar for aktuelle prosjekter og oppfølging av medlemmer.

  41106445 me(at)fremsam.no
 • Inga Brenne, prosjektkoordinator
  Inga Brenne

  Prosjektkoordinator

  Inga har en mastergrad i folkehelsevitenskap, og har tidligere jobbet som folkehelsekoordinator og leder av frisklivssentralen i Bardu kommune, samt prosjektmedarbeider i Bydel Gamle Oslo. Inga er opptatt av å fremskaffe ny kunnskap som kan utvikle folkehelsefeltet, og i Sunne kommuner har hun ansvar for å følge opp nettverkets samarbeid med forskningsinstitusjoner og forskningsformidling.

  41585469 inga.brenne(at)fremsam.no