Hvem kan bli med i nettverket?

Alle norske kommuner og fylkeskommuner kan søke om medlemskap i Nettverk for helsefremmende samfunn (fremsam).

Er du en kommunedirektør, folkehelsekoordinator, samfunnsplanlegger eller folkevalgt som brenner for forebygging og helsefremming – og ser at det også er god samfunnsøkonomi? Ønsker din kommune eller fylkeskommune å styrke arbeidet med å utvikle helsefremmende og sosialt bærekraftige lokalsamfunn? Da er medlemskap i Fremsam noe for dere!

Nettverk for helsefremmende samfunn er del av WHO Healthy Cities. Vi har tro på at god helse og livskvalitet skapes der vi lever og bor – og at vi derfor må jobbe med samfunnsfaktorer for å lykkes med forebygging, helsefremming og utjevning av sosiale helseforskjeller.

10 gode grunner til å være med i Fremsam:

 

1. Et nasjonalt nettverk i front

Fremsam er et unikt kompetansenettverk når det kommer til systematisk og helhetlig folkehelsearbeid. Vi jobber for helsefremmende og sosialt bærekraftige lokalsamfunn, og vi hjelper kommuner og fylkeskommuner å oppfylle sitt lovpålagte folkehelseansvar.

2. Et utvidet kollegium for nøkkelansatte

Å koordinere folkehelsearbeid kan være en ensom jobb. Vi tilbyr et “utvidet kollegium” for nøkkelansatte, og legger til rette for sparring, erfaringsutveksling og deling av de gode eksemplene. Det gir medarbeidere med styrket kompetanse og giv.

3. Kunnskapslaboratoriet

Fremsam er et laboratorium for kunnskapsutvikling på folkehelsefeltet. Vi bygger bro mellom akademia og praksisfeltet, og tilbyr kommuner og fylkeskommuner deltakelse i spennende prosjekter, både nasjonalt og internasjonalt.

4. Politisk forankring og politikerveiledning

God helse skapes andre steder enn i helsesektoren. Derfor må alle politikere ha velgernes helse og trivsel i tankene når de fatter beslutninger. Medlemskap i Fremsam krever politisk forankring, og kommunen deltar også inn i nettverket med en politisk kontakt.

Vi tilbyr politikerveiledningen “Ta vare på velgerne dine” og er opptatt av å ruste politikere i sitt folkehelseansvar, både lokalt, regionalt og nasjonalt.

5. Tilgang på konkrete folkehelsetiltak

Fremsam samarbeider med organisasjoner og sosiale entreprenører for å kunne tilby konkrete verktøy og tiltak som vil fremme helse og trivsel i ditt lokalsamfunn. Eksempler på tidligere samarbeid og medlemsgoder er gratis sykkelrickshaw for eldre, tilgang til verktøy for ungdomsmedvirkning og nærmiljøtiltak som skaper matglede for barn og unge.

6. “Folketanken” og eksklusiv kompetanseheving

Som medlem får kommunens eller fylkeskommunens ansatte tilgang til eksklusive kurs og møteplasser som gir inspirasjon og faglig påfyll. Vi arrangerer jevnlig “Folketanken”, som er en møteplass for nøkkelansatte som skal understøtte kommuners og fylkeskommuners folkehelsearbeid.

7. Stedskompasset

God helse skapes der vi bor og lever livene våre. Medlemmer får tilgang til en norsk versjon av det prisvinnende, skotske verktøyet “Stedskompasset”, som er et verktøy for samskaping og stedsutvikling. Verktøyet vil hjelpe dere med å skape og videreutvikle nærmiljø som fremmer helse, livskvalitet og sosial inkludering.

8. Internasjonalt samarbeid og inspirasjon

Fremsam er WHOs norske Healthy Cities-nettverk. Vi sitter tett på den internasjonale kunnskapsutviklingen og er opptatt av å ruste våre medlemmer med ressurser og inspirasjon fra WHO Healthy Cities og fra andre land.

9. Brobyggerkompetanse

Skal vi lykkes med å fremme god helse og livskvalitet for alle, må vi samarbeide på tvers av fagfelt og sektorer. Fremsam har ledet an arbeidet med å utdanne endringsagenter, blant annet gjennom kurset “Bli en bedre brobygger” og fokus på hvordan kommunikasjon kan være et nyttig verktøy i folkehelsearbeidet.

10. Sunne og glade innbyggere

Målet med et helhetlig folkehelsearbeid er å skape lokalsamfunn som inkluderer, bidrar til mestring, utvikling, aktivitet og livskvalitet. Utenforskap og uhelse er kostbart, både for enkeltmennesker og samfunn.

Gjennom kunnskap, oversikt, politisk forankring og samarbeid på tvers, kan kommuner og fylkeskommuner enklere skape en samfunnsutvikling som fremmer helse og livskvalitet for alle.

Les hva våre medlemmer sier om verdien av medlemskap lenger nede på siden!

Kriterier

Hovedkriteriet er at det foreligger en politisk viljeserklæring som støtter nettverkssamarbeidet gjennom vedtak i kommunestyre eller fylkesting. Ta kontakt med sekretariatet for å få mer informasjon, eller for å få tilsendt en eksempelsak for fremlegg i kommmunestyre eller fylkesting.

Opptak i nettverket krever videre at kommunen eller fylkeskommunen:

  • Utpeker én administrativ og én politisk kontaktperson. Den administrative kontaktpersonen ivaretar den løpende kontakten med nettverkets sekretariat, mens den politiske kontakten deltar på generalforsamling og sørger for utadrettet informasjon om nettverket i kommunestyre/fylkesting og utvalg.
  • Betaler en årlig kontingent som beregnes ut fra følgende utregningsnøkkel: Innbyggertall x 2,23 kr (i 2024). Kontingenten indeksreguleres årlig iht. Deflator. Det er satt en øvre ramme for kontingentbeløp på kr. 90.000 og en nedre ramme på kr. 5.000. Fylkeskommuner betaler automatisk maksbeløpet.
  • Deltar på nettverkssamlinger og andre arrangementer i nettverkets regi. På den årlige nettverkssamlingen møter minimum én fra administrasjonen og én politiker.
  • Informerer om nettverksdeltakelsen på sine nettsider og informerer om sitt folkehelsearbeid til Nettverk for helsefremmende samfunn sitt sekretariat
  • Slutter seg til nettverkets målsetting og strategi gjennom politisk vedtak i kommunestyre eller fylkesting.

Slik går du frem

Ta kontakt med Vigdis eller Maria i sekretariatet for å ta en uforpliktende prat eller melde din interesse. Vi kan gi deg skriftlig materiell som kan brukes i en eventuell saksforberedelse og svare på andre spørsmål du måtte ha.

Sammen skaper vi lokalsamfunn som er gode å leve i!

Les hva våre medlemmer sier om verdien av medlemskap:

  • «Nettverket gjør meg bedre i jobben min!» Gøran Raade-Andersen Rådgiver i Nordland fylkeskommune
  • «Det er vanskelig å anslå verdien av økt politisk bevissthet, positiv profilering og de mange ideene jeg har satt ut i livet som et resultat av medlemskapet i Fremsam. Men den er stor.» Dina von Heimburg Tidligere folkehelsekoordinator i Levanger kommune
  • «Fremsam gjør oss bedre.» Lene Conradi Ordfører i Asker kommune
  • «Fremsam har gjort meg enda mer bevisst på å ha folks helse og trivsel i tankene når jeg fatter politiske beslutninger.» Ingvill Dalseg Folkevalgt i Trøndelag fylkeskommune
  • «Samarbeid på tvers er helt essensielt. Fremsam hjelper oss å sette livskvalitet og helse på den politiske og administrative dagsordenen.» Stine Busborg Sagen Rådgiver i Kristiansand kommune