Formål

Formålet med Sunne kommuner er å bidra til nettverksmedlemmenes arbeid med samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, herunder utjevner sosiale helseforskjeller.

Sunne kommuner – en veiviser og agendasetter på folkehelsefeltet!

Strategiske mål

1. Sunne kommuner setter folkehelse i sentrum for en bærekraftig samfunnsutvikling

Vi støtter medlemmenes innsats for å skape helsefremmende og bærekraftige lokalsamfunn ved å:

  • bruke FNs bærekraftsmål som grunnlag for vårt arbeid
  • løfte opp folkehelse som en sentral del av arbeidet for en bærekraftig utvikling
  • bistå i prosesser med å operasjonalisere FNs bærekraftsmål på lokalt nivå

2. Sunne kommuner er i front i folkehelsearbeidet

Vi bidrar aktivt til kunnskapsutvikling som er relevant for våre medlemmer ved å:

 • være et laboratorium for praksisnær kunnskapsutvikling, i tett samarbeid med akademia
 • være en god og slagkraftig formidler av kunnskap og erfaringer
 • kontinuerlig forsterke kunnskapsgrunnlaget ved å rekruttere flere medlemmer og samarbeidspartnere

3. Sunne kommuner sikrer helsefremmende politikk

Vi jobber for at alle politikere har folkehelse i tankene når de fatter beslutninger ved å:

 • øke folkevalgtes kunnskap om effektive virkemidler for å utjevne sosiale helseforskjeller
 • skape møteplasser hvor politikere og administrasjon samarbeider om å finne de beste løsningene
 • ta til orde for økt investering i forebygging og helsefremming i det offentlige ordskiftet

Nettverkets vedtekter