§ 1 Navn

Nettverkets fulle navn er Sunne kommuner – WHOs norske nettverk. Nettverket er registrert som forening/lag/innretning/ideell organisasjon i Brønnøysundregisteret. Organisasjonsnummeret er 979 628 315. Registrert stiftelsesdato er 31.12.1994.

§ 2 Formål

Formålet med Sunne kommuner er å bidra til nettverksmedlemmenes arbeid med samfunnsutvikling som fremmer folkehelse og sosial bærekraft, herunder utjevner sosiale helseforskjeller.

§ 3. Medlemskap

3.1 Kriteriet for medlemskap er at kommunen eller fylkeskommunen slutter seg til nettverkets målsettinger, prinsipper og strategier gjennom politisk vedtak i kommunestyre eller fylkesting.

3.2 Hvert medlem utpeker én administrativ og én politisk kontaktperson. Den administrative kontaktpersonen ivaretar den løpende kontakten med nettverkets sekretariat, mens den politiske kontakten deltar på generalforsamling og sørger for utadrettet informasjon om nettverket i kommunestyre eller fylkesting.

3.3 Hvert medlem betaler en årlig kontingent som beregnes ut fra følgende utregningsnøkkel: Innbyggertall x 2,23 kr (i 2024). Kontingenten indeksreguleres årlig iht. deflator. Det er satt en øvre ramme for kontingentbeløp på kr. 90.000 og en nedre ramme på kr. 5.000. Fylkeskommuner betaler automatisk maksbeløpet. Generalforsamlingen står fritt til å endre utregningsnøkkelen samt minimum – og maksimumsbeløp. Vedtektene oppdateres automatisk ved endringer.

3.4 Medlemmene forplikter seg til å informere om nettverkstilknytningen på sine nettsider, og til å rapportere om sitt folkehelsearbeid til nettverkets sekretariat.

3.5 Eventuell oppsigelse av medlemskapet må meddeles nettverkets sekretariat senest under nettverkets generalforsamling. Oppsigelsestiden er frem til 1.januar påfølgende år.

§ 4. Generalforsamling

4.1 Nettverkets høyeste organ er generalforsamlingen. Den består av fylkesordfører/ordfører eller den fylkesordfører/ordfører bemyndiger. Politisk oppnevnt kontaktperson har rett til å delta som observator med møte – og talerett.

4.2 Generalforsamlingen avholdes årlig, før 1. juli, gjerne i tilknytning til nettverkssamlingen.

4.3 Innkalling med saksdokumenter sendes ut til medlemmene fire uker før forsamlingen.

4.4 I samsvar med utsendt innkalling og dagsorden skal generalforsamlingen behandle følgende saker:

a) Godkjenne innkalling og saksliste
b) Valg av møteleder og sekretær
c) Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen
d) Årsrapport med revidert regnskap
e) 5-årsstrategi og handlingsplan
f) Vedta medlemskontingent
g) Vedta styrehonorar
h) Vedta årets budsjett
i) Velge styre, leder og nestleder
j) Velge valgkomite etter forslag fra styret
k) Innkomne forslag

§ 5. Styret

5.1 Styret består av styreleder, nestleder, tre medlemmer og to varamedlemmer. Tjenestetiden er 2 år om gangen for medlemmer, 1 år for varamedlemmer. Henholdsvis to og tre av medlemmene er på valg hvert år for å sikre kontinuitet.

5.2 Styret skal bestå av både politiske og administrative kontaktpersoner, representanter fra både kommuner og fylkeskommuner, og ellers hensynta demografiske faktorer som kjønn, alder og geografi.

5.3 Styrets oppgaver:

a) Ansette daglig leder.
b) Fastsette arbeidsbetingelser, arbeidsavtale og lønn for daglig leder.
d) Være ansvarlig for nettverkets drift og utvikling, herunder å bestemme sekretariatets sted.
e) Ansvar for sakliste og forsvarlig saksforberedelse til generalforsamlingen, inkludert å behandle budsjett og handlingsplan.
f) Behandle og innvilge søknader om medlemskap.
g) Ansvar for å inngå partnerskapsavtaler og formelle samarbeidsavtaler med aktuelle folkehelseaktører på vegne av nettverket.
h) Fastsette tidspunkt og sted for neste års generalforsamling.

§ 6. Valgkomite

6.1 Valgkomité velges av generalforsamlingen etter forslag fra styret og består av tre medlemmer.

6.2 Valgkomiteen velges for 2 år om gangen.

 §7. Sunne kommuners sekretariat

7.1 Daglig leder driver nettverket etter styrets anvisning.

7.2 Daglig leder er sekretær for styret.

7.3 Daglig leder står for den daglige prioriteringen av arbeidet, og har det daglige ansvaret.

7.4 Sekretariatet har ansvar for løpende rekruttering til nettverket.

§ 8. WHO Healthy Cities

Sunne kommuner er medlem av WHO Healthy Cities Network i Europa. Som nasjonalt nettverk skal Sunne kommuner oppfylle kriterier for medlemskap i denne sammenslutningen. Dette innebærer å følge WHO Healthy Cities’ faseprogram, og akkrediteres for hver femårsfase i nettverket.

§ 9. Strategi og handlingsplan

Det utarbeides en strategi for hver 5-årsperiode med nettverkets overordnede målsettinger og prioriterte satsingsområder. Denne vedtas av generalforsamlingen hvert 5 år.
For hvert kalenderår utarbeides det en handlingsplan som legges fram for generalforsamlingen til orientering.

§ 10. Endring av vedtekter

Vedtektene tas opp til behandling i generalforsamlingen hvert 4. år. Vedtektene kan endres med 2/3 flertall av generalforsamlingen. Forslag til endringer i vedtektene skal fremmes senest 2 måneder før generalforsamlingen.

§ 11. Nedleggelse av Sunne kommuner

11.1 Generalforsamlingen kan med 2/3 flertall vedta å legge ned nettverket. Forslag om nedleggelse skal være fremmet ved utgangen av året før neste generalforsamling.

11.2 Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall vil det innkalles til ekstraordinær generalforsamling tre måneder senere.

11.3 Perioden mellom de to årsmøtene kalles for avviklingsperioden. I avviklingsperioden bør det utarbeides en oversikt over foreningens eiendeler og forpliktelser. Eventuelle forpliktelser må gjøres opp.

11.4 Det er generalforsamlingen som skal stå for avviklingen, men av praktiske hensyn blir denne jobben delegert til et avviklingsstyre. Avviklingsstyret kan være det eksisterende styret eller det kan velges et nytt.

11.5 Det endelige avviklingsregnskapet som viser hvordan det økonomiske oppgjøret har blitt gjennomført, samt hvordan gjenstående verdier har blitt disponert, godkjennes av det ekstraordinære årsmøtet.

Nettverkets strategi for perioden 2020 – 2024