Du er her: HjemNyheterTar folkehelse på alvor

Et av målene med folkehelseloven (2012) var å ta folkehelsearbeidet ut av helsesektoren og inn i kommunale planleggingsprosesser. Helse skapes og uhelse forebygges der vi lever livene våre, derfor må folkehelseperspektivet involveres i beslutninger om samtlige politikkområder.

Samarbeid er nøkkelen

Susanne Hagen, som er doktorgradsstipentiat ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold, har sett nærmere på hvordan folkehelsearbeidet er organisert i norske kommuner, og hva som kjennetegner de kommunene som organiserer folkehelsearbeidet godt.

I sin studie, som er omtalt hos forskning.no, finner hun at god samarbeidskultur er det viktigste verktøyet for å skape gode liv for innbyggerne i norske kommuner. I tillegg er det vesentlig at spørsmålene om folkehelse er plassert der beslutningene skjer.

Modum en foregangskommune

Som eksempel trekker doktorgradsstipendiaten frem medlemskommunen vår Modum, som opprettet folkehelsekoordinatorstilling i 2007 og plasserte denne i rådmannens stab. Videre organiserte de et team med nøkkelpersonell fra alle etater.

Folkehelse på tvers!

– Vi hadde et stort fokus på at dette ansvaret ikke bare måtte plasseres i helsesektoren, sier rådmann Aud Norunn Strand. Hun sier at de i Modum brukte mye tid på ledersamlingene på å formidle de utfordringer kommunen har, og hvordan de enkelte sektorene kunne bidra.

Folkehelse ble fra da av et satsingsområde i vår kommune.

Les også: Mange kommuner mangler folkehelsestrategier

Rask psykisk helsehjelp

Modum jobber aktivt med helsefremming, forebygging og tidlig innsats i livets ulike faser. Blant annet har de etablert et ressurssenter for forebyggende arbeid innen psykisk helse i samarbeid med Modum Bad og Buskerud fylkeskommune.

Ett av tilbudene under ressurssenteret er «Rask psykisk helsehjelp», som gir tilbud om psykisk helsehjelp til mennesker med lett til moderat depresjon og angst, uten henvisning, ventetid eller egenandel.

Samarbeider med frivillige og forskere

Videre jobber kommunen målrettet med tiltak overfor barn, ungdom og eldre. Ofte involverer tiltakene samarbeid med frivillige, slik som Pensjonistforeningen og Turistforeningen.

Kommunen har også et tett samarbeid med Høgskolen i Buskerud og Vestfold innen folkehelseområdet, og deltar nå i to forskningsprosjekter.

Les også: Mange kommuneledere tar ikke ansvar for folkehelse