Du er her: HjemNyheterSlik sikrer vi rettferdig fordeling av helse

En rettferdig fordeling av helse og livskvalitet er avgjørende for å oppnå inkluderende og bærekraftige samfunn. Derfor må vi ta den økende sosiale ulikheten i helse på alvor.

Store forskjeller innen helse og livskvalitet har en polariserende effekt på samfunnet. Det kan igjen true våre europeiske kjerneverdier som solidaritet og stabilitet.
– Dr Zsuzsanna Jakab, tidligere regiondirektør for WHOs europeiske kontor.

Nå gir en ny statusrapport fra WHO, European Health Equity Status Report, et tydelig bilde av de viktigste årsakene til sosiale helseforskjeller, samt de politiske løsningene som behøves for å utjevne disse. Særlig fem vilkår fremheves som essensielle for god helse og livskvalitet:

1. Lik tilgang til gode helsetjenester

Alle må ha lik tilgang til forebyggende og behandlende helsetjenester av høy kvalitet.

2. Sikker inntekt og tilgang til gode velferdstjenester

Vi må redusere fattigdom, og begrense de helsemessige og sosiale konsekvensene for mennesker som lever med vedvarende lav inntekt.

3. Gode levekår

Alle bør ha tilgang til helsefremmende levekår som gode boliger, grønne områder, ren luft og trygge nabolag.

4. Mulighet for utdanning og samfunnsdeltakelse

Vi må fortsette å investere i og sikre lik tilgang til utdanning for alle, samt jobbe for høy grad av tillit og deltakelse i samfunnet.

5. Jobb og gode arbeidsvilkår

Jobb og gode arbeidsvilkår, samt økonomisk sikkerhet for mennesker uten arbeid, er viktig for å sikre gode liv for alle.

29 norske anbefalinger

Hver av de fem vilkårene påvirker innbyggernes helse, og en helhetlig og tverrsektoriell innsats er derfor nødvendig for å utjevne sosiale helseforskjeller.

I Norge har Fagrådet for sosial ulikhet i helse utarbeidet 29 konkrete tiltak som de mener bør prioriteres for å oppnå rettferdig fordeling av helse og livskvalitet. Tidligere i år publiserte WHO også verktøyet Health Equity Policy Tool, som presenterte en rekke anbefalinger.

– Kunnskapsgrunnlaget for hva som skal til for å få bukt med sosial ulikhet i helse er nå svært godt. Nå må vi på tvers av myndighetsnivå og sektorer gjøre bruk av de virkemidlene vi har og få til et felles krafttak for en samfunnsutvikling som utjevner helseforskjeller, sier Ingvild Little, daglig leder i Sunne kommuner.

Og skal vi virkelig lykkes med dette, er det viktig at folkehelse også settes på agendaen i alle departementer.

– Folkehelseloven gir kommunene et stort ansvar, og det er ingen tvil om at de sitter på mange virkemidler for å sikre rettferdig fordeling av helse. Men kommunene kan ikke løfte oppgaven alene, sier Little.