Du er her: HjemNyheterNå starter et nytt kapittel for nettverket

«Det samfunnsmessige fremskrittet kan ikke måles gjennom størrelsen på bankkontoen, bare gjennom kvaliteten på menneskers liv.»

Det sa den amerikanske presidenten Lyndon B. Johnson i 1964. Og kvaliteten på menneskers liv avhenger mye av kvaliteten på samfunnet vi bor i. Derfor må vi snakke mer om hva et godt samfunn er, hvilken retning vi ønsker at samfunnet vårt skal utvikle seg i og hvordan vi kommer oss dit.

Dette er spørsmål vi er opptatt av i nettverket. Og derfor bytter vi nå navn, for å signalisere at vi vil forme fremtiden i en mer helsefremmende retning, og at det er våre samfunn som skal bli bedre til å fremme god helse og livskvalitet hos innbyggerne.

Det samme året som vi fyller 30 år, starter dermed et nytt kapittel: Nå heter vi Nettverk for helsefremmende samfunn, med forkortelsen fremsam. Vi er fortsatt en del av WHOs europeiske Healthy Cities-nettverk, og formålet er det samme: Å skape lokalsamfunn som fremmer gode liv for alle innbyggere.

Gode steder, gode liv?

Hvorfor er vi så opptatt av at samfunnet skal være helsefremmende? Fordi vi mennesker ikke lever i et vakuum, og vår helse og livskvalitet ikke er uavhengig av samfunnsforholdene vi lever i.

Tenk bare på alt rundt oss som påvirker hvordan vi har det: Luftkvaliteten i nabolaget vårt, tilgangen til grønne områder, arenaer for aktivitet og sosiale relasjoner, gode boliger, kvaliteten på skoler og barnehager, tilknytningen til arbeidslivet og både egen og samfunnets økonomi. Listen er lang, og ikke noe som enkeltmennesker alene kan styre.

Dette samfunnsperspektivet på helse og livskvalitet er særlig viktig fordi vi vet at ressursene er skjevt fordelt, og den sosiale ulikheten som finnes mellom mennesker når det gjelder områder som boligstandard, arbeidsforhold og inntekt er en sentral årsak til ujevn fordeling av helse og livskvalitet i befolkningen.

Derfor må vi i fellesskap se på hvordan disse samfunnsstrukturene kan formes slik at de legger til rette for at alle kan leve gode liv. Det krever helhetlig, langsiktig innsats og samarbeid på tvers av fag og sektorer.

Ikke minst må dette arbeidet ses i sammenheng med arbeidet for en bærekraftig utvikling – både sosialt, økonomisk og miljømessig. Å jobbe for økt menneskelig livskvalitet kan ikke gå på bekostning av planetens tålegrenser – selve livsgrunnlaget vårt – og det må ikke gå på bekostning av fremtidige generasjoners mulighet for å leve gode liv.

Folkehelse og arbeidet for en bærekraftig utvikling må gå hånd i hånd.

Et nettverk for innovasjon og politisk agendasetting

Helsefremmende samfunnsutvikling handler om store, komplekse og globale utfordringer. I nettverket er vi opptatt av å ta disse store utfordringene ned til det lokale, konkrete og praktiske, og samtidig bidra til innovasjon og utvikling på feltet.

I fremsam utforsker vi hvordan byene og stedene våre kan bygges slik at menneskene som bor der trives og er fornøyde. Vi ser på hvordan gode levekår kan fordeles mer rettferdig mellom folk og mellom steder, og er særlig opptatt av barn og unges oppvekstvilkår. Vi ønsker å skape et inkluderende samfunn, hvor alle mennesker føler trygghet og verdighet. Ikke minst jobber vi for at folk blir involvert i utviklingen av deres eget nærmiljø, og opplever mening, mestring og tilhørighet.

Vi former fremtiden i en menneskevennlig retning, og styrker ressursene som bidrar til gode liv og et godt samfunn.

Det finnes ikke noe fasitsvar på hvordan vi skal nå disse målene, og det er derfor nettverket samler kommuner og fylkeskommuner for å dele kunnskap og erfaring, utforske muligheter, bygge kompetanse og teste nye løsninger. Det gjør vi sammen med dyktige samarbeidspartnere både lokalt, nasjonalt og ikke minst internasjonalt gjennom WHO Healthy Cities-nettverket.

Noe som derimot er sikkert, er at noen av de viktigste folkehelseaktørene vi har er politikere. De staker ut kursen for fremtiden, og sitter med mye ansvar og myndighet over samfunnets ressurser. Derfor vil nettverket ha enda større fokus på å jobbe tett sammen med både lokale og regionale politikere fremover, slik at vi sikrer at folks helse og livskvalitet prioriteres høyt når vi utvikler morgendagens lokalsamfunn.

Vi gleder oss til å starte et nytt kapittel i nettverket som i 30 år har bidratt til innovasjon og utvikling på folkehelsefeltet!