Du er her: HjemNyheterFredrikstad nytt medlem

– Vårt mål er å utvikle Fredrikstad bærekraftig, med helsefremmende utvikling på alle områder som kan påvirke folkehelsen positivt, forteller Bent Olav Olsen, folkehelsekoordinator i kommunen.

Som et ledd i dette arbeidet slutter Fredrikstad seg nå til Sunne kommuner, og blir med det en del av det europeiske nettverket WHO Healthy Cities, som jobber for å skape sunne, gode og bærekraftige lokalsamfunn.

Les også: Medlemmer slutter seg til WHO Healthy Cities’ viljeserklæring «Healthier and happier cities for all».

Prioriterer sosial utjevning

Fredrikstad har lenge prioritert arbeidet med å utjevne sosiale helseforskjeller, en av kommunens største utfordringer på folkehelseområdet. For lokalpolitiker Erik Skauen, utvalgsleder i Kultur og miljøutvalget, er dette en av hans hjertesaker.

– Å jobbe helsefremmende og forebyggende tidlig i livet er avgjørende for å sikre mennesker god helse og livskvalitet, uttaler Skauen

– Våre prioriterte mål fremover er å bidra til gode oppvekstvilkår for alle, få flere innbyggere i arbeid og skape større grad av inkludering og ressursmobilisering.

Å sette høye mål for sitt folkehelsearbeid er ikke noe kommunen er redd for, forteller folkehelsekoordinator Olsen.

– I den forrige samfunnsdelplanen vår hadde vi en meget ambisiøs nullvisjon om å utjevne sosiale helseforskjeller innen 2023. Dette ble av mange pekt på som en umulighet, men det var et startpunkt for å igangsette levekårskartlegging, vurdering av folkehelse og levekår i saksmalen og utarbeidelsen av vår første kommunedelplan for folkehelse, sier han.

Jeg er veldig stolt av at Fredrikstad kommune har prioritert forebygging og helsefremmende ressurser gjennom mange år.
Bent Olav Olsen, folkehelsekoordinator i Fredrikstad

Kommune med erfaring og kompetanse

– Jeg er utrolig glad for at vi har fått Fredrikstad med på laget. Dette er en kommune som tar med seg mye erfaring og kompetanse inn i nettverket, og er opptatt av å sikre en god bredde i folkehelsearbeidet, sier Ingvild Little, daglig leder i Sunne kommuner.

Listen over tiltak kommunen har jobbet med er lang, og inkluderer bl.a. landets første aktivitetsråd, støtteprogram for foreldre gjennom hele oppveksten, gratis byferge og en ny nærdemokratimodell i kommunen.

– Lokalsamfunnsmodellen skal bidra til bedre medvirkning, og fremme god dialog mellom innbyggere, folkevalgte og administrasjon, forteller Olsen.

– Vi er også opptatt av å sikre gode kulturelle tilbud for alle, og har mange gratis tjenester for barn og unge gjennom bibliotek, fritidsklubber og kulturskolen. Bibliotekene her er svært bevisst sin rolle i å utjevne forskjeller!

Jeg er veldig fornøyd med at vi har fått på plass gratis byferge. Det binder elvebyen sammen, og gjør det enklere å gå og sykle!
Erik Skauen, lokalpolitiker i Fredrikstad

Et løft for folkehelsearbeidet

Nå ser de to engasjerte folkehelseforkjemperne frem til å bli en del av Sunne kommuner.

– Jeg gleder meg til å bli en del av et nettverk hvor kompetanseutveksling og erfaringsdeling står i sentrum. I fellesskap får man til mer enn hver for seg, og jeg tror medlemskapet kommer til å løfte folkehelsearbeidet i vår kommune, sier Skauen.

Olsen stemmer i.

– Jeg ser fram til å komme inn i et felleskap hvor vi kan finne hjelp til politikerveiledning, tiltaksutvikling, planarbeid og evaluering, og ikke minst hvordan vi kan bli bedre brobyggere, avslutter han.

Foto: Trine Sirnes