Du må være medlem og innlogget for å se dette innholdet.

Les mer om medlemsskap i Fremsam her

Hva mener egentlig vi når vi snakker om sosial bærekraft? Og hvordan kan vi utvikle sosialt bærekraftige lokalsamfunn? Det er spørsmål som forskningsprosjektet SOSLOKAL – Sosial bærekraft som ny drivkraft i lokalsamfunnsutviklingen – tar for seg.

Siden 2020 har Kristiansand, Stavanger og Fredrikstad kommune samarbeidet med forskere fra By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved OsloMet og Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) for å teste ut nye metoder for sosialt bærekraftig samfunnsutvikling i lokalsamfunnet. Sunne kommuner er partner i prosjektet, sammen med en rekke internasjonale aktører, deriblant andre medlemmer av WHO Healthy Cities.

Begrepet sosial bærekraft har fått vind i seilene de siste årene, men mange strever fortsatt med å forstå hva det egentlig betyr. Og hva det betyr i praksis når det kommer til virkemidler og tiltak.
Vigdis Holm, daglig leder i Sunne kommuner.

Sunne kommuner skal i løpet av 2023 utvikle en veileder basert på kunnskapen og erfaringene fra prosjektet. Hele prosjektet ferdigstilles våren 2024.

Utvikler en lokal, norsk forståelse av sosial bærekraft

Stine Sagen, rådgiver i Kristiansand kommune og prosjektleder for SOSLOKAL, tror kunnskapen som utvikles i prosjektet vil være nyttig for mange norske kommuner.

– I SOSLOKAL utvikler vi både en definisjon av hva sosial bærekraft betyr i en lokal, norsk kontekst og undersøker hvilke virkemidler som kan støtte opp under en sosialt bærekraftig samfunnsutvikling, forteller Sagen.

I løpet av prosjektperioden tester de tre kommunene verktøyet «Stedskompasset» og medvirkningsmetoden «Bylab», som et ledd i å utvikle samskaping som styringsform.

Stedskompasset er et dialogverktøy som forenkler medvirkning i stedsutvikling og gir innbyggerne større innflytelse på utviklingen av deres nærmiljø. Les mer om Stedskompasset her. Bylab er en arena for samskaping, dialog og idéutveksling og skal engasjere bredt til involvering i by- og stedsutviklingen.

Allerede nå kan du lese flere rapporter som er lansert underveis i prosjektet:

Vi må skape en infrastruktur for samarbeid

Stine Sagen har mange tanker om nye måter kommunen må jobbe på for å styrke den sosiale bærekraften.

– En viktig del av det å jobbe med sosial bærekraft er å sikre bedre samarbeid både innad i lokalsamfunnet, innad i kommunen og mellom lokalsamfunnet og kommunen. Vi må tenke helhetlig og styrke kommunens rolle som samfunnsutvikler. Det er helt nødvendig hvis vi skal være en samskapende kommune.

Kommunen utøver i dag et mangfold av roller i stedsutvikling, men dette arbeidet gjøres ofte i siloer. Det betyr også at kommunen framstår fragmentert og at én silo «skaper» merarbeid for en annen silo.

– Samtidig får vi ikke identifisert hva det egentlig er vi kan jobbe sammen om i stedsutvikling – både med innbyggere og på tvers av fag internt i organisasjonen. Samfunnsutviklerrollen blir da også mindre tydelig. Det er ikke gunstig for den sosiale bærekraften i lokalområdene, mener Sagen.

Vi trenger ikke nødvendigvis å gjøre noen store, radikale endringer. Men det er viktig at vi tør å stå sammen som en kommune og vise at vi har et system som kanaliserer innbyggernes behov dit de hører hjemme. Og enda bedre utfordre innbyggerne til å inngå i samarbeid. Vi må bruke de ressursene som faktisk er ute i lokalsamfunnene.
Stine Sagen, prosjektleder og rådgiver i Kristiansand kommune

Les mer i vårt intervju med Stine Sagen her: – Kommunen må ta en aktiv rolle som samfunnsutvikler

Bedre kunnskapsgrunnlag for politikere

Å jobbe mer samskapende og innbyggerorientert vil ikke bare gi økt mobilisering i lokalsamfunnet, men også sikre bedre kunnskapsgrunnlag for politikerne når de skal fatte beslutninger. Det tredje elementet prosjektet skal teste ut i de tre byene er «politisk verksted».

Målet er å sikre en tettere kobling mellom kunnskapsgrunnlag og politiske vedtak. I prosjektet utvikler deltakerne nye former for politisk informasjon som løfter fram og synliggjør sosiale bærekraftutfordringer med en klar lokal forankring og ved bruk av lokale virkemidler. 

– Det er ofte mange ulike hensyn å ta når vi politikere treffer beslutninger om hvordan Kristiansand skal utvikles, sier ordfører Jan Oddvar Skisland.

– Å kunne få fremlagt tydelig, relevant kunnskap om den sosiale bærekraften i byen vår vil være viktig for å ivareta det sosiale perspektivet i stedsutviklingen fremover, mener han.

Erfaringer fra Kristiansand

Samarbeidsprosjektet varer frem til 2024, og målet er at kunnskapen og innovasjonene som utvikles enkelt vil kunne tilpasses andre norske kommuner, særlig i deres folkehelse- og planarbeid.

Kristiansand var første kommune ut i prosjektet, og gjennomførte i løpet av 2021 de tre hovedaktivitetene Stedskompasset, Bylab og politisk verksted.

Her kan du lese mer om erfaringene fra Kristiansand kommune.

Aktivitetene ble blant annet gjennomført i nabolaget Tinnheia i Kristiansand. I videoen under får du et innblikk i hvorfor og hvordan kommunen vil skape mer sosial bærekraft her.

Les også mer om Kristiansands arbeid med å utvikle Tinnheia på deres hjemmesider. Her finner du bl.a. mulighetsstudien “Hei Tinnheia”, innspill fra innbyggerne fra bylab og fokusgruppeintervju i SOSLOKAL, samt utredningene som utgjør mulighetsstudien.

Erfaringer fra Stavanger

Stavanger var andre kommune ut i prosjektet, og gjennomførte  de tre hovedaktivitetene våren 2022.

Her kan du lese om erfaringene fra Stavanger kommune.

Aktivitetene ble gjennomført i nabolaget Kvernevik, som skal få et løft i årene som kommer. Les mer om Stavangers arbeid med å utvikle nabolaget på deres hjemmeside her.

Partnerne i prosjektet er:

  • Kristiansand kommune
  • Fredrikstad kommune
  • Stavanger kommune
  • Sunne kommuner – WHOs norske nettverk
  • By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved OsloMet
  • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
  • Sund by – det danske WHO Healthy Cities-nettverket
  • Dundee – kommune i Skottland og medlem i WHO Healthy Cities
  • National Health Service (NHS) i Skottland.