Du er her: HjemNyheterWHO Healthy Cities: 12 anbefalinger for gode samfunn

Det er mange grep byer og steder kan ta for å prioritere helse, livskvalitet og en mer bærekraftig fremtid. WHO Healthy Cities har pekt ut 12 politiske anbefalinger for å oppnå helsefremmende lokalsamfunn.

Anbefalingene er delt inn i fire kategorier: klima og miljø, innbyggere, økonomi og sosiale forhold.

Felles for alle tiltakene er at de skal hjelpe byer og steder med å omstille seg mot en livskvalitetsøkonomi – eller «wellbeing economy» på engelsk. Det betyr at vi må sette menneskers livskvalitet og miljømessig bærekraft i sentrum for politikkutviklingen, og prioritere dette over tradisjonell økonomisk vekst.

Mobilitet, luftkvalitet og tilgang til både grønne områder og sosiale møteplasser er noen av de viktigste byggeklossene for livskvalitet som må utformes med, av og for innbyggerne, uavhengig av deres alder eller sosioøkonomiske status.
Robb Butler, direktør for WHO/Europas divisjon for smittsomme sykdommer, miljø og helse

12 politiske anbefalinger for helsefremmende samfunn

Klima og miljø

 • Iverksett tiltak som bedrer luftkvaliteten, skaper flere grønne områder, og reduserer forurensning og beskytter biodiversitet
 • Integrer livskvalitet inn i planer for by- og stedsutvikling med tydelige indikatorer, som sikrer at tiltak innen infrastruktur, bolig, natur og transport prioriterer menneskelig trivsel og miljømessig bærekraft
 • Jobb for økt sirkulær økonomi, økt bruk av fornybare energikilder og bedre energieffektivitet, samt nye finansieringsmekanismer som prioriterer både miljøet og innbyggernes helse

Innbyggere

 • Invester i initiativer som fremmer forebygging, psykisk helse og lik og rettferdig tilgang til gode helsetjenester
 • Sikre muligheter for læring og utvikling gjennom hele livsløpet, og invester i barns første leveår
 • Prioriter god helse, sikkerhet og inkludering innen viktige områder som bolig, mat og migrasjon, og anerkjenn de viktige bidragene eldre mennesker har til lokalsamfunnene

Økonomi

 • Frem inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, med fokus på arbeidstakeres trivsel ved å sikre en lønn det går an å leve av, rettferdig og anstendig arbeid, trygge arbeidsplasser og sosiale rettigheter
 • Sikre deltakende beslutningstaking og inkluderende politikk gjennom god medvirkning, og ha særlig fokus på å involvere unge
 • Anerkjenn offentlige og private aktørers ansvar for å sikre innbyggeres helse og livskvalitet, engasjerer sivilsamfunnet, og ha god og åpen dialog med næringslivet
 • Jobb for økt investering i byer og steder gjennom rettferdig beskatning og investeringer i bykjerner og lokale sentra

Sosiale forhold

 • Aktiver innbyggerne gjennom medvirkning, tillit og frivillighet, jobb for å involvere ulike stemmer og perspektiver i beslutningsprosesser og sikre at tiltak er fellesskapsdrevet
 • Skap økt mangfold og inkludering, og utjevn sosial ulikhet ved å sørge for at alle innbyggere, uavhengig av alder, kjønn, etnisitet eller opprinnelsessted, har tilgang til gode helsetjenester, sosiale tjenester, utdanning og muligheter, og prioriter tiltak og programmer som fremmer trygge lokalsamfunn med gode bomiljø

Les mer om de 12 anbefalingene her.

Om WHO Healthy Cities

Nettverket ble lansert i 1988 som et politisk tverrgående og tverrsektorielt initiativ og bevegelse som jobber med byer, kommuner og fylkeskommuner i hele WHOs europeiske region. Det er en viktig plattform for å sikre endring og fremme god helse, livskvalitet og rettferdig og bærekraftig utvikling.

Les mer om WHO Healthy Cities her.