Du er her: HjemNyheterStyrker innsats mot helseforskjeller

FNs bærekraftsmål forplikter oss til å sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder. Skal vi lykkes med dette målet må vi i større grad rette søkelyset mot en våre største utfordringer på folkehelsefeltet: sosiale helseforskjeller.

Nå har WHO utviklet et verktøy, Health Equity Policy Tool, som presenterer en rekke tiltak som skal bidra til å gi alle like muligheter for å leve sunne og gode liv.

Vi vet at det er mulig å redusere sosial ulikhet i helse, men det krever politisk prioritering.
Dr Zsuzsanna Jakab, regiondirektør for WHOs europeiske kontor

Synliggjør koblingen mellom folkehelse og bærekraftig utvikling

Verktøyet består av fem innsatsområder og 51 konkrete tiltak. Der hvor det er relevant er tiltakene koblet direkte til ett eller flere av FNs 17 bærekraftsmål. Dermed bidrar verktøyet også til å styrke arbeidet med å implementere og følge opp FNs 2030-agenda.

– Vi applauderer at WHO opprettholder fokuset på sosiale helseforskjeller, og bidrar til å synliggjøre koblingen mellom folkehelse og bærekraftig utvikling, sier Ingvild Little, daglig leder i Sunne kommuner.

– Nå jobber vi for å gjøre verktøyet tilgjengelig på norsk, og tilpasse det til lokalt nivå.

Fem viktige innsatsområder for god helse

Skal vi sikre en rettferdig fordeling av helse og livskvalitet må vi jobbe helhetlig og tverrsektorielt. Health Equity Policy Tool utpeker fem essensielle innsatsområder for å redusere sosial ulikhet i helse:

1. Lik tilgang til gode helsetjenester

Sikre at alle har lik tilgang til forebyggende og behandlende helsetjenester av høy kvalitet.

2. Sikker inntekt og tilgang til gode velferdstjenester

Jobbe for å redusere fattigdom, og begrense de helsemessige og sosiale konsekvensene for mennesker som lever med vedvarende lav inntekt.

3. Gode levekår

Sikre at alle har tilgang til helsefremmende levekår som gode boliger, grønne områder, ren luft og trygge nabolag.

4. Mulighet for utdanning og samfunnsdeltakelse

Investere i og sikre lik tilgang til utdanning, og jobbe for høy grad av tillit og deltakelse i samfunnet.

5. Jobb og gode arbeidsvilkår

Sikre jobber og gode arbeidsvilkår, samt økonomisk sikkerhet for mennesker uten arbeid.

Les den engelske versjonen av Health Equity Policy Tool her.