Du er her: HjemNyheterFolkehelsa er et samfunnsansvar!

I vår la Regjeringen fram en ny folkehelsemelding – Meld. St. 19 (2018-2019) Gode liv i eit trygt samfunn.

I Folkehelsemeldingen presenterer regjeringen den samlede innsatsen for å fremme bedre folkehelse og god livskvalitet i befolkningen.

For mye fokus på enkeltindivid og reparasjon

Som nettverksorganisasjon i lokalt folkehelsearbeid vet vi hvor viktig lokalsamfunnet er for helse og trivsel, og at det ofte er sammensatte grunner til de store sosiale helseforskjellene i landet vårt.
Vi vet også at dersom vi kommer for sent inn, hvis vi lar være å forebygge og bare er opptatt av å reparere, så bidrar vi til å forsterke disse forskjellene.

– I våre øyne har denne meldingen dessverre blitt en reparasjonsmelding, hvor størstedelen av anbefalinger og tiltak er godt forankret i helsetjenester eller behandlingsapparatet, sier daglig leder Ingvild Little.

“Forebygge der vi kan, reparere der vi må” er mantraet i meldingen. Vi ønsker oss mer fokus på dette “kan”!

Fra forebygging til samfunnsbygging

Derfor mener vi det er på tide å løfte blikket, fra enkeltindividet til samfunnet – og fra forebygging til samfunnsbygging. De faktorene som påvirker helsa vår er i hovedsak strukturelle, enten det handler om oppvekstvilkår, arbeidsliv eller hvordan vi utformer byene og tettstedene våre.

– Disse strukturene er det dere som politikere som styrer over, var vår beskjed til Stortingets helse- og omsorgskomité under høringen 9. mai.

På høringen representerte styreleder Ildri Eidem Løvaas og daglig leder Ingvild Little nettverket vårt.

– Ikke rør folkehelseloven!

Et annet budskap i innspillet var viktigheten av å styrke kommunenes evne til å forvalte det ansvaret de er gitt av folkehelseloven.

– Vi er veldig glad i folkehelseloven, sa Ildri Eidem Løvaas til representantene i helse- og omsorgskomiteen.
– Den gir kommunene et godt og tydelig rammeverk for hvordan de kan – og skal – fremme helse og trivsel for innbyggerne sine.

For å styrke det lokale og regionale folkehelsearbeidet er det også viktig at flere kommuner  – og fylkeskommuner – får tilgang til et kunnskapslaboratorium som vårt.

Vi vil beholde folkehelseloven som den er.

Når alt handler om alt – hvem har ansvaret?

Folkehelsearbeidet «lider» ofte av at det berører så mange sektorer i samfunnet.
Oppgaven plasseres gjerne i helsesektoren – mens det er de andre sektorene som sitter på de mest effektive virkemidlene.

En folkehelsemelding burde helt naturlig høres og behandles i mange komiteer på stortinget.

– I arbeidet med denne meldingen anmoder vi om at komiteen fokuserer på samfunnsbyggingen vi vet er nødvendig og hva som skal til for at kommunene skal lykkes med et arbeid hvor målet er å unngå reparasjon, sa Ildri Eidem Løvaas avslutningsvis.

Her er vårt høringsnotat:

Notat til helse- og omsorgskomiteens høring om Meld- St. 19. (2018-2019)