Du er her: HjemNyheterMange kommuner mangler folkehelsestrategier

Mandag 29. juni overleverte Riksrevisjonen sin undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid til Stortinget.

Mangler oversikt, strategier og evaluering

Undersøkelsen avdekker at:

  • Bare 24 prosent av kommunene har utarbeidet oversikt over innbyggernes helsetilstand og faktorer som påvirker denne.
  • Godt over halvparten av kommunene har ikke drøftet folkehelseutfordringer og angitt mål og strategier for folkehelsearbeidet i sine kommuneplaner.
  • Hver fjerde kommune har ikke evaluert egne folkehelse-tiltak.

Oppfordrer til tettere oppfølging

Ifølge rapporten fra Riksrevisjonen har mange kommuner ikke etablert et systematisk samarbeid om folkehelse på tvers av sektorer.

– Kommunene mener det er krevende å få god oversikt over folkehelseutfordringene og hvilke tiltak som virker. Det er viktig å styrke systematikken i arbeidet for å kunne møte de store folkehelseutfordringene. Statlige myndigheter bør bidra med tettere oppfølging og tiltak som kan hjelpe kommunene, særlig rettet mot dem som har kommet kort i arbeidet, uttaler riksrevisor Per-Kristian Foss i en pressemelding fra Riksrevisjonen.

Ikke bare kommunene, men også staten kan bli bedre på å samordne innsatsen for bedre folkehelse på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer.

Sosiale helseforskjeller

Nesten halvparten av kommunene mener at at sosiale forskjeller og ulikheter i levekår er blant de største folkehelseutfordringene. Samtidig ser kommunenes folkehelsetiltak bare i begrenset grad ut til å være innrettet mot dette.

– For at folkehelsearbeidet skal bidra til å utjevne helseforskjellene, er det viktig at Helse- og omsorgsdepartementet bidrar til økt kunnskap om hvilke virkemidler og tiltak som er effektive, mener Foss.

Lover å følge opp anbefalingene

Dagens Medisin skriver at helse- og omsorgsminister Bent Høie i sitt svar lover å følge opp anbefalingene, og at regjeringen blant annet vil styrke kunnskapsgrunnlaget, bistå i implementering av folkehelseloven i kommunene og styrke arbeidet med å forankre folkehelse på tvers av sektorer.

Viktig med interkommunalt samarbeid!

I vårt innspill til den nye folkehelsemeldingen fremholdt vi at sosiale helseforskjeller må løftes opp som hovedtema i meldingen.

Og i høringsnotatet til helse- og omsorgskomiteens behandling av denne medlingen fremhevet vi viktigheten av samarbeid og kunnskapsdeling mellom kommuner og fylkeskommuner, slik at det lokale og regionale nivået skal gjøres i bedre stand til å forvalte sitt folkehelseansvar.