Du er her: HjemNyheterDette vil partiene gjøre for bedre folkehelse

Det er snart stortingsvalg, og vi har kartlagt hva partiene vil gjøre for å fremme god helse og livskvalitet i befolkningen.

– Koronapandemien har tydeliggjort at helse handler om mer enn fravær av sykdom, og at det er store både geografiske og sosiale forskjeller i vår tilgang på helsefremmende faktorer som uteområder, nettverk, jobb og fellesskap, sier daglig leder i Sunne kommuner, Vigdis Holm.

– Derfor håper vi at valget 2021 blir et «folkehelsevalg», og at debattene vil preges av fokus på helsefremming og ikke bare behandling.

God helse skapes andre steder enn i helsesektoren

Siden god helse skapes der vi lever livene våre, er folkehelse noe som angår alle sektorer, ikke bare helse. Stedsutvikling, transport, kultur, oppvekst og inkludering er også «folkehelsepolitikk».

Vi har spurt alle ni stortingspartier om hva som er deres viktigste innsatser for å fremme god helse og livskvalitet i befolkningen.

Hva er partienes tre viktigste innsatser for å fremme god helse og livskvalitet i befolkningen?

Spørsmålet er stilt til alle partigruppene på Stortinget, ved helsepolitiske talspersoner og rådgivere.

Arbeiderpartiets viktigste innsatser for bedre helse og livskvalitet

– Hovedprioriteringen i Arbeiderpartiets helsepolitikk er en folkehelsepolitikk som bidrar til å utjevne sosiale helseforskjeller, sier helsepolitisk rådgiver for Arbeiderpartiets stortingsgruppe, Linn Jeanette Knutsen.

– Vi ønsker å ta bort presset fra individer og familier, og heller sørge for at samfunnet gjør mer for å tilrettelegge, forebygge og fremme god helse. Arbeiderpartiet vil:

 • Styrke det tverrsektorielle folkehelsearbeidet:

Stimulere kommuner til å følge opp folkehelseloven og lovpålagte tiltak i all kommunal planlegging

Lage en ny strategi for utjevning av sosiale helseforskjeller.

Tydeliggjøre at folkehelsekonsekvenser skal vurderes i alle samfunnssektorer.

 • Tilrettelegge for sunne levevaner, med særlig fokus på barn og unge:

Innføre daglig fysisk aktivitet i skolen.

Legge til rette for gang- og sykkelveier og lett tilgjengelige og rimelige offentlige transportmidler ved daglig kommunikasjon for alle.

Sørge for at det i byer og tettbygde strøk, der det ofte er press på arealene, blir satt av tilstrekkelig med områder til friluftsliv og rekreasjon.

Innføre et sunt, enkelt skolemåltid i løpet av dagen og gi skolene frihet til å organisere dette selv.

 • Sørge for å ansvarliggjøre samfunnet og regulere næringen for å skape et mer helsefremmende samfunn:

Gjennomgå og vurdere innstramminger i lovverket for regulering av markedsføring av usunn mat og drikke rettet mot barn og unge.

Føre en restriktiv alkoholpolitikk og opprettholde Vinmonopolets samfunnsrolle.

Sørge for retningslinjer for alkoholbruk på alle arbeidsplasser.

Utrede virkemidler for å begrense barns bruk av energidrikker.

Vurdere tiltak mot luftforurensning som et ledd i å forebygge alvorlig sykdom.

Styrke det rusforebyggende arbeidet i skolen.

Iverksette strategier/tiltak for å bekjempe ensomhet.

At folkehelse settes på dagsorden i skolen, og at vi sikrer at barn får kunnskap om fysisk og psykisk helse i skolen.

Høyres viktigste innsatser for bedre helse og livskvalitet

– For Høyre er det særlig viktig med innsatser som reduserer ensomhet, sier stortingsrepresentant og helsepolitisk talsperson i Høyre, Sveinung Stensland. Han lister følgende innsatsområder som Høyres prioriterte:

 • Redusere ensomhet

  Ensomhet er vår tids største folkehelseutfordring. Høyre vil blant annet utarbeide en handlingsplan for å redusere ensomhet, styrke forskning på ensomhet og øke kunnskapen om tiltak som motvirker ensomhet. Sist men ikke minst trenger vi mer samarbeid mellom det offentlige, næringslivet og frivillige lag og organisasjoner for å forebygge ensomhet.

Ensomhet er vår tids største folkehelseutfordring.
Sveinung Stensland, helsepolitisk talsperson i Høyre

 • Styrke forskning og øke kunnskapsgrunnlaget på folkehelsefeltet

  Høyre vil etablere en kunnskapsenhet med spesifikt ansvar for folkehelsefeltet, og å forske mer på forebyggende helsearbeid, også gjennom føringer til Forskningsrådet.

 • Større innsats mot sykdommer vi nå kan beskytte oss mot

  Særlig handler dette om mer screening og tidlig innsats mot for eksempel HPV-viruset, screening av prostata for menn og oppdagelse av sjeldne sykdommer hos barn. Det handler også om å styrke vaksinasjonsprogrammet, sier Sveinung Stensland.

Han vil legge til at også folkehelse blant eldre er et viktig satsingsområde for Høyre, og viser til reformen «Leve hele livet», som handler om mer aktivitet, bedre måltids- og kostholdsplanlegging og bedre livskvalitet for eldre.

Senterpartiets viktigste innsatser for bedre helse og livskvalitet

 • Helsefremmende skoler og barnehager

  Senterpartiet vil gjøre skole og barnehage til en folkehelsearena. Der når man alle barn og unge uavhengig av bakgrunn.

 • – Satsinger her vil kunne løfte folkehelsen og utjevne sosiale helseforskjeller, sier Kjersti Toppe, som er stortingsrepresentant og helsepolitisk talsperson i Senterpartiet.

Senterpartiet har lenge ivret for ordninger som gratis frukt og grønt, skolemåltid og 1 times fysisk aktivitet i løpet av skolehverdagen. Skole og barnehage er med å forme vaner, og uvaner. Får man gode vaner med et sunt kosthold og variert fysisk aktivitet hver dag, er det vaner som kan følge barna videre i livet og fremme god helse.

Senterpartiet vil gjøre skolen og barnehagen til en folkehelsearena. Der når man alle barn og unge, uavhengig av bakgrunn.
Kjersti Toppe, helsepolitisk talsperson for Senterpartiet

 • Et løft for psykisk helsearbeid

  Senterpartiet vil ha et løft for psykisk helsearbeid, for å sikre god helse og livskvalitet i befolkningen. Alle har en psykisk helse. Psykiske lidelser og rusbruk-lidelser er utbredt i den norske befolkningen. Dette fører til et betydelig helsetap.

– Vi vet at selvmord bidrar til mange tapte leveår. Det selvmordsforebyggende arbeidet er viktig. Senterpartiet vil satse på en reell opptrapping for psykisk helsearbeid i kommunene. Særlig vil vi øke innsatsen mot økningen i andelen unge jenter som rapporterer om store psykiske plager. Vi vil styrke det alkoholforebyggende arbeidet i kommunene, og ha en forebyggings- og behandlingsreform på rusfeltet, sier Toppe.

Alle har en psykisk helse.

 • Kjempe for et samfunn med små forskjeller

  Senterpartiet vil kjempe for et samfunn med små forskjeller. Velferdsordringer er grunnmuren i vår solidariske samfunnsmodell. Denne modellen vil Senterpartiet ta vare på og utvikle videre.

Det er i kommunene der folk bor, arbeider og lever, at helse skapes. Senterpartiet vil støtte opp om det helsefremmende arbeidet som skjer i alle kommuner. Det betyr trygge barnehager og skoler, og et inkluderende arbeidsliv. Vi vil sørge for nærmiljøsatsinger, idrettsaktiviteter, kulturarrangement og andre sosiale aktiviteter som fremmer deltakelse i alle aldersgrupper, og som forebygger utestengelse. Det samme gjelder folks tilgang til natur- og friluftsliv og grønne utearealer, særlig i tettbygde strøk, sier Toppe.

Fremskrittspartiets viktigste innsatser for bedre helse og livskvalitet

 • Styrke breddeidretten

Breddeidretten er viktig for befolkningens fysiske og psykiske helse. Fremskrittspartiet vil ha stabile og forutsigbare rammevilkår for idretten, som stimulerer til frivillig innsats.

– Vi ønsker at offentlige midler som brukes på idrett, primært bør brukes på barne- og ungdomsidrett, sier Kai-Morten Terning, som er helsepolitisk rådgiver i Fremskrittspartiets stortingsgruppe.

– Fremskrittspartiet vil utvide momskompensasjonsordningen og øke skattefradraget for frivillige lag og foreninger. Det må også legges til rette for at funksjonshemmede får anledning til å delta i kultur og idrettsaktiviteter.

 • Forebygge ensomhet

Fremskrittspartiet ønsker å øke innsatsen mot ensomhet, og den må i stor grad rettes mot barn, unge og eldre som sliter på grunn av nedstigningen under pandemien. Arbeidet med å forebygge og bekjempe ensomhet må involvere frivillig sektor, og Fremskrittspartiet vil ha varige støtteordninger for å etablere permanente tilbud.

Hvis det ikke settes inn både kortvarige og langsiktige tiltak mot den økte ensomheten i samfunnet, kan konsekvensene av pandemien bli langvarige for en stor del av befolkningen.
Kai-Morten Terning, helsepolitisk rådgiver for Fremskrittspartiet

 • Sjef i eget liv

Fremskrittspartiet vil kjempe for folks rett til ta informerte valg. Det er myndighetenes ansvar å gi faktabasert informasjon om konsekvensene av valgene den enkelte gjør i hverdagen, men samfunnet må respektere at enkelte ikke følger rådene.

– Det må legges til rette for at alle kan leve sunne liv, men vi er mot påbud, forbud og høye avgifter som gjør at det ikke er mulig å leve frie liv, avslutter Terning.

Sosialistisk venstrepartis viktigste innsatser for bedre helse og livskvalitet

 • Et rettferdig Norge med små forskjeller

  – Noe av de viktigste vi kan gjøre for bedre folkehelse er å ha et samfunn med små forskjeller, der ingen faller ut av velferdssamfunnet, sier Nicholas Wilkinson, som er stortingsrepresentant og helsepolitisk talsperson i SV.

– SV ønsker et Norge der du ikke blir blakk hvis du må gå til tannlegen, der skolefritidsordningen er gratis og der fellesskapet er der for hver eneste en av oss, hvis jobben ryker eller helsa skranter. For å få et samfunn med mindre forskjeller og arbeid til alle må vi ta nødvendig grep. Når oljealderen tar slutt må vi planlegge et rettferdig grønt skifte. Vi trenger flere klima- og miljøarbeidsplasser, og skatt bør brukes for å fordele godene.

Et rettferdig Norge vil gi bedre helse og et bedre liv for alle.
Nicholas Wilkinson, som er helsepolitisk talsperson i SV

 • Legge til rette for aktive og sunne liv, med tilgang på natur, friluftsliv og aktiviteter

SV ønsker et Norge med flere grønne lunger i alle byene og tettstedene, og verne viktige områder, for at mennesker og dyr kan leve i naturen. SV vil prioritere miljøvennlig transport som jernbane, busser, sykler, gående og baner. Det gir oss friskere luft og tar mindre plass enn motorveier. Da blir det bedre plass for mennesker og dyr.

 • Bedre og raskere helsehjelp der folk bor

SV ønsker en helsetjeneste der det er enklere å få hjelp, uten byråkratiske og omstendelige prosesser. SV prioriterer lavterskeltilbud som psykisk helsehjelp i kommunene, flere jordmødre lokalt og helsehus der innbyggere kan få rask hjelp når de trenger det. Vi ønsker forebyggende innsatser som fysisk aktivitet i skolen, mat på skolen og gratis vaksiner.

Kristelig folkepartis viktigste innsatser for bedre helse og livskvalitet

Folkehelse handler både om den fysiske og psykiske helsen, og KrF har vært opptatt av å se enkeltmennesket som en del av et større fellesskap. Overordnet ønsker KrF et samfunn med plass til alle, hvor alle, uavhengig av bakgrunn eller egenskaper, er inkludert, verdsatt og opplever utvikling og mestring.

Det sier Eilev Hegstad, som er valgkamprådgiver i KrF, om partiets prioriteringer.

– Å være en del av et fellesskap er grunnleggende for mennesker.
Eilev Hegstad, valgkamprådgiver for KrF

– Å være en del av et fellesskap er grunnleggende for mennesker, og viktig i den kristendemokratiske ideologien KrF bygger sin politikk på. Koronakrisen har forsterket risikoen for utenforskap og ensomhet, og det vil fremover bli enda viktigere enn før å legge til rette for deltakelse og inkludering for å fremme folkehelsen. Det finnes ikke en enkel løsning eller ett tiltak som kan løse alle utfordringer, men for KrF er disse tre punktene viktig:

 • Innføring av fritidskort for alle mellom 6 og 18 år

  Fritidskort er viktig for at alle kan delta på fritidsaktiviteter og være en del av et fellesskap. En meningsfylt fritid for unge er viktig på flere måter. Mønster for aktivitet dannes gjerne i ungdommen og opplevelser sammen med andre er viktig for menneskers sosiale utvikling. Fritidskortet gjør det mulig for barn og unge å selv velge hvilken aktivitet de vil delta på, helt uavhengig av foreldrenes lommebok. Det vil fremme inkludering og hindre utenforskap. De siste to årene i regjering har KrF fått gjennomslag for prøveprosjekt med ordningen, som har vært svært suksessfull. Nå står vi klare for å rulle det ut i hele landet! KrFs mål er at fritidskortet skal være på 2 500 kroner for alle, med mulighet for at kommunene kan legge til ekstra penger.

 • Godt regulert salg av alkohol og tobakk

  Ikke bare er bruk av dette skadelig for dem som bruker det, men vi vet også at nesten 100 000 barn vokser opp i hjem hvor foreldre har problemer med alkohol. Det gjør barndommen utrygg og vil ofte være med barna i lang tid. Det er to ting vi vet spesielt påvirker bruken av alkohol, tobakk og rusmidler; pris og tilgjengelighet. KrF er derfor opptatt av å fortsette en restriktiv alkoholpolitikk ved å for eksempel verne om Vinmonopolet, og sikre at arenaer med barn og unge, som idrettsarrangementer, skal være alkoholfrie.

 • Mer fysisk aktivitet i skolen

  I dag sitter elevene for mye stille i skolen. Særlig gjelder dette de første skoleårene, og overgangen fra barnehage til skole er brå for mange. KrF ønsker derfor mer fysisk aktivitet på skolen, innenfor dagens timetall, og å endre innholdet i det første skoleåret slik at det blir mer lek. Barn må oppleve mestring og fellesskapsfølelse, og det å utfolde seg fysisk er en viktig del av dette.

Venstres viktigste innsatser for bedre helse og livskvalitet

– Venstre har alltid vært helt tydelig på at god helse først og fremst skapes utenfor helsetjeneste, der folk levere sine liv med familie og venner i gode lokalsamfunn. Derfor har vi alltid prioritert folkehelsearbeid, en sterk satsing på psykisk helse, forebygging og tidlig innsats. Klarer vi å legge til rette for at alle har en trygg tilknytning og gode relasjoner i livene sine, så kommer det veldig mye godt ut av mennesker.

Det sier Camilla Hille, som er politisk seniorrådgiver i Venstres stortingsgruppe.

Hun understreker at det er vanskelig å velge ut tre innsatser av alt det viktige arbeidet som gjøres, men at disse innsatsene er særlig viktige i Venstres politikk:

 • Sikre alle barn tilgang til gode høykvalitets barnehager og skoler

  Barnehager og skolen er det stedet utenfor familien som er viktigst for barnets helse, både den psykiske og fysiske. Barn som opplever mangler hjemme kan få mye kompensert gjennom gode barnehager og skoler. Venstre har gjennom mange år styrket barnehager og gjort den mer tilgjengelig for barn i lavinntektsfamilier og sørget for flere lærere og andre fagprofesjoner i skolen. Vi har også sørget for en historisk satsing på skolehelsetjenesten og helsestasjonene de siste årene. Det kommer vi til å fortsette med.

 • Styrke felles møteplasser der alle føler tilhørighet

  Vi må ha en sterk og vital frivillig sektor og et arbeidsliv med plass til alle. Arbeid til alle som kan jobbe og et tilbud om en meningsfull fritid for alle, er ekstremt viktig for fremme god helse. Venstre har alltid styrket frivillig sektor og jobbet for et arbeidsliv med plass også for mennesker med ulike funksjonsvariasjoner. Det kommer vi til å fortsette med.

Arbeid til alle som kan jobbe og et tilbud om en meningsfull fritid for alle, er ekstremt viktig for fremme god helse.
Camilla Hille, politisk seniorrådgiver i Venstres stortingsgruppe

 • Sikre god tilgang til natur, som vi vet er veldig helsefremmende

  Venstre vil verne mer natur og sikre tilgang til nærskoger og fremme friluftslivet. Norge må ha en nullvisjon for tap av naturmangfold. Venstre vil verne minst 30 prosent av all norsk natur. Vi vil grunnlovsfeste allemannsretten og styrke vernet av strandsonen, og vi vil belønne kommuner som tar vare på natur.

Miljøpartiet De Grønnes viktigste innsatser for bedre helse og livskvalitet

– God, grønn helsepolitikk er å forebygge sykdom og gi god helsehjelp når det er nødvendig. Gode liv handler ikke bare om fravær av sykdom, men om en mer helhetlig livskvalitet.

Det sier Kristin Myrvang Gjørv, som er gruppesekretær i MDGs gruppesekretariat på Stortinget.

Gode liv handler ikke bare om fravær av sykdom, men om en mer helhetlig livskvalitet.
Kristin Myrvang Gjørv, gruppesekretær i MDGs gruppesekretariat på Stortinget

– I dag blir mange utsatt for støy, luftforurensning og lysforurensning i hverdagen, som gir blant annet søvnforstyrrelser, psykisk uhelse, luftveisproblemer, hjerte- og karsykdommer osv. Vi vil sørge for ren luft i norske byer og lokalsamfunn, og redusere støy og lysforurensing.

 • Gjøre det lett å leve helsefremmende i hverdagen, der du bor

  Miljøpartiet de grønne vil gjøre det enkelt og lønnsomt for folk å velge sunt og miljøvennlig i hverdagen. Vi vil satse på kollektivtransport, sykkel og gange, slik at det er lett og billig for folk å komme seg rundt på en helsefremmende måte. Vi vil også bruke mer av plassen i byer og bygder på gågater, møteplasser, lekeplasser, benker ogbord, parker, kafeer og kulturplasser, slik at det blir naturlig for folk å interagere mer når man er ute.

– En benk er både et tiltak for at flere eldre eller florflytningshemmede kan gå på tur, men og at folk har et sted å møtes og prate. Færre biler i de områdene der folk er mest gjør det også tryggere, mindre forurensende og mindre støyende for alle å oppholde seg der, sier Myrvang Gjørv.

 • Et samfunn som setter livskvalitet foran forbruks- og prestasjonsjag

  – I skyggen av koronapandemien har en pandemi av psykisk uhelse omsider kommet til overflaten. Vi vil ta tak i noen av de grunnleggende drivkreftene bak denne utviklingen, som økende fremmedgjøring, sosial isolasjon og forbruks- og prestasjonsjag, sier Kristin Myrvang Gjørv.

– Miljøpartiet de grødde vil aktivt arbeide mot kroppspress i skolen og generelt i samfunnet, med bla. å stille krav mot retusjert reklame. Vi vil ha mindre testregime i skolen, utsette den tidlige innføringen av karakterer og fjerne fraværsgrensen. Vi vil jobbe for mindre arbeidsrelatert stress. Sammen med partene i arbeidslivet vil vi legge til rette for at produktivitetsveksten skal tas ut i form av redusert normalarbeidstid fremfor reallønnsvekst, og styrke rettighetene til fleksibel arbeidstid, pensjon og ferieuttak.

 • Ta vare på de som faller utenfor

  MDG jobber for et løft for psykisk helse hvor det legges vekt på både forebygging og behandling. Vi mener man må dimensjonere opp helsetjenesten for psykiske lidelser på alle nivåer i helsevesenet, blant annet ved å utdanne og ansette flere fagfolk og styrke fastlegeordningen, spesielt rettet mot ungdom. Vi vil gjennomføre et nasjonalt løft for tidlig innsats gjennom helsestasjoner og skolehelsetjenesten.

Vi vil føre en kunnskapsbasert og human ruspolitikk, for å kunne forebygge og behandle fremfor å stigmatisere og straffe de som sliter. Vi vil reversere regjeringens kutt i arbeidsavklaringspenger (AAP) og fokusere på å bedre livskvaliteten, helsa og livsmestringen til mennesker som trenger hjelp fra NAV på grunn av sykdom eller skade. Sosiale nettverk, aktiviteter på tvers av generasjoner og fysisk aktivitet er viktig for å forebygge sykdom og lidelser.

Rødts viktigste innsatser for bedre helse og livskvalitet

– Økende forskjeller i samfunnet kommer også til uttrykk i folkehelsa. Rødt arbeider for en helsepolitikk som reduserer slike forskjeller.

Det sier Aydar Seher, som er vararepresentant på Stortinget for partiet Rødt. Han fremhever følgende innsatser som særlig prioritet for partiet:

 • Styrke kommuneøkonomien

  Den kommunale helse- og omsorgstjenesten har over mange år fått overført stadig større oppgaver for pasienter, men de økonomiske midlene har ikke fulgt med. Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid forutsetter også bedre kommuneøkonomi. Rødt vil styrke kommuneøkonomien med 7 milliarder i alternativ statsbudsjett.

 • En tannhelsereform som behandler tennene som en del av kroppen
  Mange med dårlig råd får ikke dekket helsebehovet sitt, når de må ta regninga selv. Det er usynlige køer i dagens tannhelsesystem, med folk som aldri får behandlingen de trenger. Rødt vil prioritere en tannhelsereform med mål om gratis tannhelse for alle.

Økende forskjeller i samfunnet kommer også til uttrykk i folkehelsa.
Aydar Seher, vararepresentant på Stortinget for partiet Rødt

 • Sterkere velferd

  Rødt ønsker økt bemanning i velferdstjenester som barnehage, barnevernet, fødsels- og barselomsorgen og i skolehelsetjenesten.

 

Blir 2021 et folkehelsevalg?

Folkehelse har blitt et aktuelt tema i lys av koronapandemien. Ikke minst er det blitt tydelig at helse handler om mer enn fravær av sykdom, slik WHO også påpeker i sin definisjon av helse.

– Jeg synes partiene i sine svar adresserer viktige problemstillinger og folkehelseutfordringer, sier Vigdis Holm, som er daglig leder i Sunne kommuner.

Nå gjenstår det å se om de som velges eller gjenvelges evner å prioritere forebygging og helsefremming i praktisk politikk:

– Vi kan ikke behandle oss ut av de folkehelseutfordringene vi står overfor i dag. Ifølge Perspektivmeldingen som ble lagt frem tidligere i år kommer 1 av 3 arbeidstakere til å jobbe i helse- og omsorgssektoren i 2030. Ønsker vi en god og bærekraftig velferdsstat må vi begynne å investere mer i helsefremming, og i i god helse og livskvalitet.

Ønsker vi en god og bærekraftig velferdsstat må vi begynne å investere mer i helsefremming, og i en befolkning med god helse og livskvalitet.
Vigdis Holm, daglig leder i Sunne kommuner

Hvem er vi?

Sunne kommuner er et nettverk av kommuner og fylkeskommuner som setter livskvalitet, helse og sosial bærekraft høyt i sitt virke og samfunnsplanlegging. Vi er del av WHO Healthy Cities og et laboratorium for kunnskapsutvikling og erfaringsutveksling for ansatte og folkevalgte i norske kommuner og fylkeskommuner.

Vi vil folkehelsearbeidet lettere, morsommere og mer kunnskapsbasert!

Vi har en egen politikerveiledning for lokale og regionale folkevalgte som heter “Ta vare på velgerne dine”.

Sammen skaper vi lokalsamfunn som er gode å leve i – for alle.

Ta gjerne en titt på noe av det vi driver med i kunnskapslaboratoriet vårt!

Sunne kommuner i sosiale medier:

Facebook

Twitter

Instagram

LinkedIn