Du er her: HjemNyheter– Å være folkehelsekoordinator er en givende jobb

Steigen er en mindre kystkommune i Nordland fylke med ca. 2600 innbyggere. Men kommunes størrelse gjenspeiler ikke størrelsen på kommunens folkehelsearbeid. Folkehelsekoordinator Linda Johnsen er drivkraften bak flere av prosjektene. Hun ble ansatt i stillingen for bare to år siden, men har allerede rukket å gjøre et formidabelt arbeid.

Brennende engasjement og mange prosjektsøknader

– Jeg er veldig engasjert i folkehelsearbeidet og brenner for at alle i Steigen skal få leve så gode liv som mulig. Jeg blir motivert når jeg ser at det finnes nye måter kommunen kan jobbe på for å bidra til dette, og hiver meg gjerne på nye prosjekter. Halve stillingen min driftes av prosjektmidler, så for å få sette i gang alle prosjektene jeg ønsker har det blitt mange prosjektsøknader i løpet av disse to årene, forteller folkehelsekoordinatoren.

Jeg har søkt og fått mer prosjektmidler enn jeg har stilling til å kunne drive alene – så nå har vi fått ansatt to ekstra deltidsstillinger. Det er gøy!

Rusforebyggende arbeid med og for unge

Et av prosjektene folkehelsekoordinatoren har stått i bresjen for er Skal, skal ikke, et prosjekt for rusforebyggende ungdomsarbeid for og med unge. Prosjektet er finansiert gjennom Program for folkehelsearbeid i kommunene. Prosjektet skal sikre tverrfaglig tenking rundt rusforebyggende ungdomsarbeid og har tiltak på tre områder: skolen, foresatte og fritid.

Den rusforebyggende veilederen har blitt et verdifullt verktøy for både lærere, foresatte og ungdommene selv.

–  Hovedmålet er at unge i Steigen skal få økt kunnskap og trygghet slik at de kan ta selvstendige valg når det kommer til rusbruk, forteller Johnsen.  

– I samarbeid med pedagogene på skolen og elevrådet har vi utviklet en veileder for rusforebyggende arbeid. Tiltaket er basert på Islandsmodellen, en suksessoppskrift for forebygging av rusbruk blant tenåringer. Vi har også lagt stor vekt på elevmedvirkning.

Vi tenkte det var tilstrekkelig å ha rusforebyggende arbeid på ungdomstrinnet. Men elevene gjorde oss oppmerksom på at utfordringene gjerne starter før ungdomsskolen. Basert på tilbakemeldingene har vi nå valgt å sette inn tiltak allerede fra 7.trinn.

Folkehelsekoordinatoren forteller at de også har hatt fokus på ungdommenes fritid, og viktigheten av rusfrie møteplasser og trygge fellesskap.  

– Sammen med prosjektet «Fremtiden er nå», som er rettet mot å bekjempe utenforskap i aldersgruppen 16-30 år, gjennomførte vi en spørreundersøkelse til alle ungdommene i kommunen. Denne viste blant annet at de eldste ungdommene savnet sosiale møteplasser. Basert på tilbakemeldingene, og midler fra det rusforebyggende prosjektet, fikk vi raskt etablert et nytt fritidstilbud med månedlige ungtreff for denne aldersgruppen. 

Styrking av enkeltindividets ressurser

Folkehelsekoordinatoren har også jobbet mye med den nye satsningen på kommunens frisklivssentral. 

–  Vi søkte midler fra Fylkeskommunen og fikk 400 000 kr til revitalisering av frisklivssentralen. Tidligere besto frisklivssentralen kun av en 20% stilling hos kommunal fysioterapeut, som ikke hadde noe annet lokale enn sitt eget behandlingsrom. Nå har vi flyttet inn i nye lokaler med tilgang til både treningshall og svømmehall, kjøpt inn utstyr, og ansatt to frisklivsmedarbeidere i til sammen 60 % stilling i tillegg til 20 %-stillingen hos kommunal fysioterapeut, forteller Johnsen.

Det første året etter oppgraderingen så vi en tredobling i antall deltakere med frisklivskontrakt, og i år nådde vi det samme antallet allerede før sommeren!

Suksessen gjorde at folkehelsekoordinatoren søkte midler til et nytt prosjekt i frisklivssentralen, som de skal i gang med nå. 

 – I prosjektet skal vi se om trening i arbeidslivet kan ha noe å si for sykefraværet. Vi skal velge ut en kommunal avdeling med høyt sykefravær og tilby de som jobber der en ettårig frisklivskontrakt. Deltakerne blir satt i grupper som skal trene sammen to ganger i uken.  

Digitalisering av folkehelseoversikten 

Videre er Steigen en av de første kommunene i landet som har laget folkehelseoversikten sin i det nettbaserte verktøyet Framsikt 

– Det var jeg og kommuneoverlegen som jobbet sammen med dette. Det har vært en bratt læringskurve. Jeg deltok også i en arbeidsgruppe sammen med noen få andre kommuner som enten var i gang eller skulle i gang med å lage folkehelseoversikten sin i Framsikt. Vi ga innspill til utviklerne underveis, blant annet om hvilke indikatorer som er nødvendig for å kunne bruke tjenesten fullt ut.  

– Det har vært gøy å jobbe med, og resultatet ble veldig bra. Nå som vi har laget oversikten digitalt i Framsikt er det også veldig enkelt å gå inn i systemet og revidere den hvert fjerde år, slik vi skal.  

Les folkehelseoversikten til Steigen kommune her 

Folkehelsekoordinator i Steigen, Linda Johnsen
"Fyll livet med år og årene med liv" er folkehelsekoordinatorens motto.

Samhandlingsmodell for barn og unge

Et annet prosjekt folkehelsekoordinatoren er i gang med er utviklingen av en samhandlingsmodell for barn og unge i kommunen. Hensikten er å sikre tidlig innsats for barn og unge.  

–  Når bekymringer om elevers faglige, sosiale eller atferdsmessige utfordringer oppstår, kan saken meldes inn til tidliginnsatsteam bestående av spesialpedagog, rådgiver, rektor og helsesykepleier. Dette teamet utarbeider tiltaksplaner og igangsetter nødvendige tiltak i skolen. Ved behov kan saker overføres til et tverrfaglig saksbehandlingsteam, som også kan sette sammen tverrfaglige samarbeidsgrupper som kan hjelpe inn i skolen, forklarer Johnsen.  

–  Vi integrerer også helseaspektet i denne modellen. For eksempel kan jordmødre og helsesykepleiere identifisere og adressere potensielle problemer tidlig, og ved denne modellen får de en naturlig inngang til samarbeid med skolen eller barnehagen.  

Modellen er allerede implementert i skolene, og nå jobbes det med å tilpasse og starte opp tidliginnsatsteam i barnehagene. 

Finner gode løsninger og igangsetter tiltak

Folkehelsekoordinatoren ønsker å fremheve et sitat hun plukket opp på en konferanse like etter hun startet i jobben som folkehelsekoordinator: «Fyll livet med år og årene med liv».   

– Jeg synes det er et sitat som sier mye om den jobben jeg gjør ved å tilrettelegge for at innbyggerne i Steigen kan leve lange og gode liv. Majoriteten av sykdomsbyrden i befolkningen er sykdommer man kan forebygge, så her ligger det et stort folkehelsepotensial. I tillegg ser vi økende sosiale helseforskjeller, som det er viktig at vi arbeider med å utligne – både gjennom konkrete tiltak, og opplysning til de som tar beslutninger i kommunen.

Det å være folkehelsekoordinator er en veldig givende jobb – det motiverer meg til å jobbe mer

– Jeg er opptatt av at alle skal føle at folkehelsekoordinatoren ser og lytter til dem, både deres utfordringer og muligheter. Jeg ønsker å være den som bidrar til å finne gode løsninger og igangsette tiltak som gir varig endring, noe som også innebærer å finne midler man kan søke for å få gjennomført prosjektene man ønsker seg. Det gjør at alle forventer seg positive ting av meg. Det er en givende jobb å ha, avslutter hun.