Du er her: HjemNyheter10 råd for bedre folkehelse

– Hvorfor setter vi så mange diagnoser på folk, og så få på samfunnet?

Dette var et av spørsmålene Arne Klyve stilte på vår nettverkskonferanse i Kristiansand 8. mai. Arne Klyve er samfunnsviter og har i mange år jobbet med rusforebygging ved Bergensklinikkene.

I sitt innlegg fokuserte han særlig på barnehagen og skolens betydning som forebyggingsarena, og for å fremme helse og trivsel i befolkningen.

Her er Klyves 10 råd for bedre folkehelse:

1. Redusere forskjellene

Sosiale helseforskjeller er en av de største utfordringene på folkehelsefeltet i dag. Det er tett sammenheng mellom hvem du er, og hva slags helse du kan forvente å få. Å jobbe strukturelt for å redusere disse forskjellene er derfor Klyves første råd for bedre folkehelse.

Det er tett sammenheng mellom hvem du er, og hva slags helse du kan forvente å få.

2. Avvikle New Public Management

New Public Management er et styringsprinsipp som har som mål å effektivisere, altså bidra til bedre måloppnåelse. Men ofte skjer det motsatte, sier Arne Klyve. Man kan ikke telle alt som teller.

3. Skole som skaper «gagns mennesker», ikke konkurrenter

I grunnskolens formålsparagraf står det at skolen skal skape «gagns mennesker». Vi må ikke miste dette av syne, sier Arne Klyve. Skolen må skape medmennesker, ikke bare konkurrenter.

Skolen må skape medmennesker, ikke bare konkurrenter.

4. Få vaktmestrene tilbake i skolen

Vaktmestrene var forebyggende bare ved sin tilstedeværelse. I tillegg til å være gode maskuline rollemodeller, var de også viktige øyne og ører i skolegården.

5. Fyll svømmehallene med vann!

Fyll alle landets bassenger med vann, sier Klyve. Og la det ikke være så dyrt å komme inn at det ekskluderer de som ikke har råd.

6. Styrk helsesøsters plass i skolen

Helsesøstrene har en sentral plass i folkehelsearbeidet. De er fagpersoner og medmennesker som er særlig viktige i den sårbare ungdomstida.

7. La det skinne av barnehagene

God helse og trivsel skapes der vi lever livene våre. Og de aller fleste tilbringer mye tid av sine første leveår i barnehagen. Gode og helsefremmende barnehager gir grunnlag for gode, sunne og lange liv.

Gode og helsefremmende barnehager gir grunnlag for gode, sunne og lange liv!

8. Ikke legg ned folkebibliotekene

Det er godt dokumentert at lesing er helsefremmende. Det er positivt for læring, og essensielt i utviklingen av empati. Folkebibliotekene er i tillegg viktige og inkluderende møteplasser i lokalsamfunnet. De må vi bevare!

9. Motgang er en del av det gode liv

Motgang er en del av det gode liv, sier Klyve. Undersøkelser av lykke og livskvalitet viser at det ikke fravær av problemer som er avgjørende, men opplevelse av støtte og mestring i møte med dem.

10. Avvikle tax free-ordningen

Hvorfor skal vi ha arenaer som nugder til å konsumere uten at forbruket reguleres gjennom avgifter? spør Arne Klyve. Han foreslår å avvikle ordningen.