Stedene vi bor, jobber og oppholder oss har stor betydning for vår helse og livskvalitet. Derfor er det viktig at vi utvikler lokalsamfunnene våre slik at de fremmer gode liv for innbyggerne.

WHO Healthy Cities, som Sunne kommuner er en del av, har i mer enn tre tiår jobbet aktivt for å styrke koblingen mellom folkehelse og stedsutvikling. Hvordan vi utformer omgivelsene våre påvirker innbyggernes hverdagsliv, og deres fysiske og psykiske helse. Valgene vi gjør innen stedsutvikling i dag kan ha konsekvenser for innbyggere i mange tiår fremover. Å prioritere helsefremmende kvaliteter i dagens stedsutvikling er derfor en langsiktig investering i folkehelsen.

Vi må ha folks helse og livskvalitet i tankene når vi former morgendagens lokalsamfunn

Å fremme helse og trivsel er et lovfestet kommunalt ansvar i Norge. Med støtte fra Helsedirektoratet har Sunne kommuner – WHOs norske nettverk utarbeidet åtte prinsipper for helsefremmende stedsutvikling for å støtte kommunene i dette arbeidet. Prinsippene skal inspirere og bevisstgjøre beslutningstakere og styrke arbeidet med å utvikle gode lokalsamfunn.

Last ned heftet med 8 prinsipper for helsefremmende stedsutvikling her!

Under finner du en oppsummering av Sunne kommuners 8 prinsipper for helsefremmende stedsutvikling:

1. Prioriter gående og syklende

Å bygge omgivelser som fremmer økt hverdagsaktivitet er noe av det enkleste vi kan gjøre for å fremme økt fysisk aktivitet i befolkningen.

Tre viktige innsatser

 • Iverksett trafikkdempende tiltak som å senke fartsgrensen og gjør flere arealer bilfrie
 • Tilrettelegg for helhetlig, sammenhengende og trygg infrastruktur for gående og syklende
 • Sikre et universelt tilgjengelig og godt utbygd kollektivtilbud

2. Inkluder ulike menneskers behov

Skal vi skape sosialt bærekraftige steder som er inkluderende og tilgjengelige for alle må nærmiljøene også tilpasses og tilrettelegges for ulike menneskers behov.

Tre viktige innsatser

 • Gjør universell utforming til en premiss for all planlegging
 • Inkluder ulike menneskers behov og perspektiver tidlig i områdeplanleggingen
 • Tilpass boliger og nærmiljø for ulike livsfaser

3. Involver innbyggerne tidlig

Medvirkning er et viktig prinsipp i både folkehelseloven og plan- og bygningsloven. Å involvere innbyggerne i stedsutviklingsprosessen kan bidra til å skape engasjement, legitimitet og eierskap, og øke bruken av et område.

Tre viktige innsatser

 • Gjennomfør medvirkning med innbyggerne tidlig i planprossen
 • Tilpass medvirkningsmetodene til målgruppen – prøving og feiling er lov
 • Sikre forankring for medvirkning hos politisk og administrativ ledelse

4. Skap trygge nærmiljø med gode sosiale møteplasser

Sosialt samvær er essensielt for folks helse og trivsel. Trygge nabolag med et variert tilbud av inkluderende møteplasser er viktig for å styrke det sosiale limet i nærmiljøet.

Tre viktige innsatser

 • Lag inkluderende og varierte møteplasser i nærmiljøet, med aktiviteter og muligheter for opphold uten kostnad
 • Prioriter opplevd trygghet for alle i utformingen av omgivelsene
 • Samarbeid med lokale aktører for å sikre ressurser til vedlikehold, renovasjon og opprydning

5. Prioriter arkitektur, estetikk og nærhet til grønne områder

Grøntområder og natur i nærmiljøet er essensielt for innbyggernes psykiske og fysiske helse. Det gir folk bedre muligheter til både å være i aktivitet ute og bidrar til økt sosialisering.

Tre viktige innsatser

 • Sikre tilstedeværelse av natur, vegetasjon og grønne områder i nærmiljøet
 • Legg til rette for varierte brukskvaliteter i parker og grønne områder, som innbyr til lek, rekreasjon og aktivitet
 • Vektlegg estetikk, arkitektur av god kvalitet og inspirerende omgivelser i offentlige rom

6. Sikre nærhet til tjenester og fasiliteter

Når viktige tjenester og fasiliteter ligger i nærheten av der hvor folk bor, som nødvendige butikker og tjenester man trenger i hverdagen, øker sannsynligheten for at folk velger å gå eller sykle for å gjøre sine daglige gjøremål.

Tre viktige innsatser

 • Tilstreb at nødvendige tjenester og fasiliteter ligger i gangavstand fra folks boliger
 • Sørg for å samle viktige offentlige, sosiale og kulturelle funksjoner i lokale sentra
 • Fortett med kvalitet: plass til lek, grønne områder og sosiale møteplasser er særlig viktig i fortettingsområder

7. Sørg for en helhetlig, langsiktig og tverrfaglig planlegging

Ulike sektorer og forvaltningsnivåer har ansvar for ulike deler av stedsutviklingen. For å lykkes med å skape helsefremmende nærmiljø må det sikres en helhetlig og langsiktig planlegging i kommunen.

Tre viktige innsatser

 • Utarbeid en felles visjon, og skap strukturer for samarbeid på tvers
 • Innarbeid helsefremmende stedsutvikling i forpliktende planer og budsjett, og sett av midler til prøveprosjekter
 • Styrk samarbeidet mellom ulike fagdisipliner, som planleggere, folkehelsekoordinatorer, arkitekter, m.m.

8. Vær oppmerksom på at goder og byrder fordeles rettferdig

Omgivelsene våre kan bidra til å forsterke eller motvirke sosial ulikhet i helse. Sosialt bærekraftige og helsefremmende lokalsamfunn har en rettferdig fordeling av goder som grønne områder, trygge og vedlikeholdte nabolag, gode nærmiljøanlegg, og byrder, som lager- og industrivirksomhet og forurensende infrastruktur.

Tre viktige innsatser

 • Vurder hvordan planlagte tiltak vil påvirke sosial ulikhet i helse i et langtidsperspektiv
 • Bruk planarbeidet til å skape eller gjenopprette en rettferdig fordeling av goder og byrder
 • Prioriter møteplasser og vedlikehold i områder med mye trangboddhet og levekårsutsatte områder

Alle kilder er samlet i heftet med prinsippene som du kan laste ned her. Bruk dem til inspirasjon i det videre arbeidet!