Program

Torsdag 1. juni


Litteraturhuset i Fredrikstad, Storgata 11

08.30-09.00
Registrering

09.00

Plenum

Åpning ved Fredrikstad kommune og Sunne kommuner

09.30

Rammene for et godt liv
Hvordan kan stedene vi bor og lever bidra til å fremme god helse og livskvalitet?

Hva vil det si at stedsutviklingen er helsefremmende?
Ragnhild Augustsen, Våre steder

Kan barnevennlig by- og stedsutvikling redde byene våre?
Tim Gill

Å jobbe stedsbasert: Skottlands erfaringer med samskapende stedsutvikling
John Howie, NHS Scotland

Aktive liv: Hvordan kan vi få flere mennesker aktive enda oftere?
André Flatner, Aktive Fredrikstad

En aktiv by: Erfaringer fra Liverpool Global Active City
Nicky Yates, Liverpool kommune

11.30

Aktiv lunsj!
Vi kombinerer lunsjen med kunstsafari, sykkeltur og lek og moro utenfor Litteraturhuset.

12.30

Parallellsesjoner

Løsninger som treffer: Bør vi eksperimentere og teste mer i stedsutvikling?
I Hverdagsreisen – et samarbeidsprosjekt mellom Design og Arkitektur Norge og Sunne kommuner – utforsker vi hvordan det bygde miljø kan skape mer hverdagsaktivitet og sosiale møter. En sentral del av prosjektet er å eksperimentere og teste ulike tiltak før vi bruker penger på permanente løsninger. Hva skjer når hele nærmiljøet involveres i å utvikle løsninger for uterommene?

Jørgen Hallås Skatland, Design og Arkitektur Norge
Ingrid Danielsen Henriques og Stina Nordbak, Austevoll kommune og pilotkommune i Hverdagsreisen

Vi tester Stedskompasset i Fredrikstads gater:
Dialogverktøyet som forenkler og forbedrer medvirkning i stedsutvikling
Vi må involver innbyggerne i stedsutviklingsprosessen! Det er en setning vi hører ofte. Men hvordan kan vi gjøre dette på en god måte? Vi tester det prisvinnende verktøyet Stedskompasset, som gir en stemme til innbyggerne, og kan bidra til bedre samarbeid i utviklingen av lokalsamfunnet.

John Howie, NHS Scotland

Forskningslaboratorium: Hvordan utvikle konkrete samarbeidsmodeller mellom kommune og utbyggere i en tidlig fase, slik at vi kan skape mest mulig helsefremmende steder for innbyggerne?
Vellykket stedsutvikling krever gode samarbeider mellom kommune og utbyggere. Hvordan kan vi utvikle konkrete samarbeidsmodeller i en tidlig fase av utviklingsprosessen, som sikrer god dialog mellom partene? På denne parallellsesjonen kobler vi forskning og praksis, og utforsker fremtidens samarbeidsmodeller for god stedsutvikling sammen med forskningsinstituttet Sintef og utbyggeren Linstow. Workshopen blir en del av deres felles forskningsprosjekt Building Health, som skal skaffe ny kunnskap om hvordan vi kan utvikle helsefremmende steder i praksis.

Sintef og Linstow

Hvordan styrker vi det sosiale limet?
Fellesskap, tilhørighet og arenaer hvor innbyggerne kan møtes er sentrale aspekter ved et godt nærmiljø. Hvordan kan vi utvikle steder som er inspirerende og inviterende for både store og små? Kom og hør gode eksempler fra kommuner i både inn- og utland som har lykkes med å skape sosiale arenaer for barn, unge og de ikke fullt så unge!

Lekende stedsutvikling – hvordan åpner vi byen opp for lek og moro?
Denise Cahill, Healthy Cities-koordinator i Cork, Irland

Bokstart – vi skaper arenaer for fellesskap og leselyst
Ingvild Kjølstad, Biblioteket i Fredrikstad og Sylwia Stasiak, Litteraturhuset i Fredrikstad

Lislebytrimmen – nabolagets møteplass for bevegelse, moro og uvurderlig sosialt samhold
Bjørg Liljedal, Aktive Fredrikstad

Heggedal innbyggertorg – levende møteplass skapt sammen med innbyggerne
Astrid Grette, Asker kommune

14.15

Plenum

Når ressurser er skjevt fordelt
Levekår har stor betydning for vår helse og livskvalitet, men gode levekår er skjevt fordelt. Hva kan vi gjøre for å utjevne forskjellene?

Hva mener vi når vi snakker om sosial ulikhet i helse?
Kristian Heggebø, OsloMet

Flere og flere barn vokser opp i fattigdom – hva betyr det for fremtidens folkehelse?
Hanne Glemmestad, Fellesorganisasjonen (FO) og medlem i Ekspertgruppe om barn i fattige familier

Har nabolaget noe å si for hvordan vi har det?
Ingar Brattbakk, OsloMet

Kan en kommune skape det gode liv?
Bent Olav Olsen, folkehelsekoordinator i Fredrikstad kommune

Alle med! Refleksjon om inkludering og frivillighet
Hilde Solgaard, Viken Idrettskrets og Erik Skauen, politiker i Fredrikstad

15.45

Avslutning

Sosialt program

17.00-17.30: Sirkeltrening med Ida Cecilia – oppmøte foran Litteraturhuset

17.30-18.30: Guidet byvandring i Gamlebyen – oppmøte ved fergeleiet i Gamlebyen (fergene går kl. 17.00 og 17.15)

19.00: Middag på Isegran, Mindre-alvs vei 9

 

Fredag 2. juni


08.45-13

Fredrikstad viser vei: Samskaping og sosial bærekraft i praksis

Denne dagen er kun for medlemmer av Sunne kommuner. Vi besøker utvalgte steder i Fredrikstad som på hvert sitt vis fremmer samskaping og sosial bærekraft i praksis. På første programpost deler vi oss inn i to grupper – påmelding skjer ved ankomst torsdag 1. juni.

08.45-09.30

Gruppe 1: Områdeutvikling og byutvikling – Besøk på Rebellhuset: Et trygt og inkluderende møtested i Fredrikstad
Christine Frantzen (Programleder for områdesatsingen) og Erling Gunnufsen (arealplanlegger)

Gruppe 2: Hverdagsaktivitet og byutvikling – Aktive liv på Værste/Fredrikstad Stadion
Andre Flatner (etatssjef Aktive Liv) og Per-Erik Torp (etatssjef Miljø og byutvikling)

09.45-10.45 (Alle samlet)

Vi ser på byen med planleggerbriller – Fra Rebell til Isegran
Erling Gunnufsen

10.45-11.00

Om Isegran
Erling Gunnufsen

11.00-11.30

Vi besøker Håpets katedral på Isegran – Et livssynsåpent miljøprosjekt for å bygge håp gjennom samarbeid

Lunsj og vel hjem!