Du er her: HjemNyheterVerktøybok for integrering

Å ha en jobb er en vesentlig faktor for inkludering, helse og trivsel. En jobb åpner for deltakelse, mestring og læring, i tillegg til å være en arena hvor man knytter vennskap og blir bedre kjent med arbeidplass og lokalmiljø.

Derfor er det å jobbe for bedre kvalifisering og integrering av grupper som står utenfor arbeidslivet, viktig og godt folkehelsearbeid.

Samarbeid mellom flere instanser

I Levanger har de tatt dette arbeidet på alvor. I en solid og forankret samarbeidsform mellom norskopplæring, flyktningtjeneste, NAV og arbeidsliv har de utviklet løsninger som gjør at innvandrerkvinner med lite eller ingen skolegang kan få varig arbeidstilknytning i det ordinære arbeidslivet i Norge.

Dette har resultert i en verktøybok, som også andre kommuner kan ta i bruk i kvalifiseringsløp for innvandrere som sliter med å få innpass i arbeidslivet.

Deltakelse og mestring = integrering

Prosjektet Levanger Arena Arbeid (2014-2016) har fortrinnsvis fokusert på innvandrerkvinner, og har vist seg å være svært vellykket.

Mange av kvinnene vi har med er også mødre, og vi har ut fra et familiepolitisk synspunkt sett det som svært viktig at også barna deres får oppleve sine mødre som yrkesaktive og mer inkludert i lokalmiljøet.
– Torill Sundal Leirset, prosjektleder Levanger Arena Arbeid

Verktøyboka beskriver et femårig og helhetlig kvalifiseringsløp for personer som kommer til Norge med lite eller ingen utdanning.

Her er verktøyboka