På vegne av myndighetene som jobber med Målrettet samfunnsoppdrag for inkludering av barn og unge har Halogen skrevet en rapport. Den presenterer foreliggende kunnskap om årsaker til utenforskap og legger fram utfordringer og behov knyttet til helhetlig innsats for inkludering av barn og unge. Den ser på hvordan gjeldende satsinger og virkemidler er brukt og foreslår hvordan det bør arbeides mer systematisk på tvers av sektorer.

Last ned rapporten her.

OsloMet har evaluert metoden Individuell jobbstøtte for unge (IPS ung) som har som mål å hjelpe unge å komme i arbeid eller utdanning. IPS ung retter seg mot unge under 30 år som er i aktiv behandling med moderate til alvorlige psykiske lidelser og/eller rusmiddelproblemer, inkludert personer med nedsatt arbeids- eller funksjonsevne. Utprøvingen av metoden er et felles initiativ fra Arbeids- og sosialdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet og er gjort i fylker over hele landet. Evalueringen viser positive resultater for mange unge, men at samarbeid mellom helsesektoren og NAV kan være vanskelig.

Last ned rapporten her.