Bolig er en av velferdspilarene i samfunnet, og boligforholdene vi lever under er en viktig påvirkningsfaktor på vår helse og livskvalitet. I et sosialt bærekraftig samfunn har alle innbyggere trygge boliger og gode nærmiljø.

Men i dagens Norge er boligmarkedet blitt en driver for ulikhet, med stadig økende priser for å kjøpe bolig. Rundt 1 million nordmenn er i dag på leiemarkedet, og veien inn på boligmarkedet blir stadig vanskeligere. Hvordan påvirker denne utviklingen folkehelsen og de sosiale helseforskjellene? Og hva kan kommuner gjøre for å sikre gode og stabile hjem og nabolag for innbyggerne, og et mer rettferdig boligmarked?

På dette webinaret tar vi utgangspunkt i Regjeringens nye stortingsmelding om hvordan vi kan jobbe for mindre forskjeller i norske bysamfunn. Vi vil se nærmere på hvilke virkemidler kommuner har i dag for å sikre gode og trygge boliger og nabolag for alle, og hva som er barrierene for tiltak. Hvilke virkemidler trenger vi for at bolig blir en kilde til god helse og livskvalitet for alle samfunnsgrupper?

Tid: 20. oktober, kl. 9-10.15

Webinaret er åpen for alle. Meld deg på her!

Program

Regjeringens nye boligmelding: Hvordan kan vi sikre en helhetlig boligpolitikk i fremtidens Norge?
Ragnhild Dahle, Kommunal- og distriktsdepartementet

Boligpolitikk: Politikkområdet som kobler arealplanlegging til folkehelsearbeid og sosial bærekraft
Kan kommuner legge til rette for et sosialt rettferdig boligmarked?
Erlend Hanssen Sjåvik, arealplanlegger, Grindaker

Bolig sett fra et menneskerettighetsperspektiv:
Hva er konsekvensen av ustabile boliger og boforhold? Og hvilke løsninger skal til for å få til trygge og stabile bomiljøer for alle grupper, også de mest sårbare?
Allis Aresdatter, rådgiver, Fellesorganisasjonen (FO)

Bærekraftig boligforsyning frem mot 2030:
Hvordan jobber Bergen kommune med å løfte folkehelse og sosial bærekraft inn i det boligpolitiske arbeidet?
Christian Hjelle, seniorarkitekt, Plan- og bygningsetaten i Bergen kommune